Főoldal » Hírek » Ismerősének pénzért kínálta kiskorú barátnője szexuális szolgáltatását - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek elté­rő minő­sí­té­sét, és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lott a bün­te­tő­ügyé­ben, aki több­ször bán­tal­maz­ta, illet­ve isme­rő­sé­nek alkal­man­ként pén­zért „átad­ta” barát­nő­jét. Az ügyé­szi indít­vány a kis­ko­rú sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő isme­rős bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát is célozza.

A Somogy megyei tele­pü­lé­sen lakó 24 éves férfi 2020. októ­be­ré­ben ismer­ke­dett meg a neve­lő­ott­hon­ban élő kis­ko­rú sér­tet­tel, aki­vel 2021. feb­ru­ár­já­tól sze­rel­mi kap­cso­lat­ba került. A sér­tett a neve­lő­ott­hon­ban nem érez­te jól magát, onnan több­ször a vád­lott­hoz szö­kött. A vád­lott a hozzá érzel­mi­leg kötő­dő lányt rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta, meg­ütöt­te, kol­dul­ni küld­te, majd ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben sze­xu­á­lis kap­cso­lat cél­já­ból több­ször „átad­ta” egyik isme­rő­sé­nek. 2021. júni­u­sá­ban – azon fel­há­bo­rod­va, hogy a lány édes­any­já­hoz távo­zott – a sér­tet­tet súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va bántalmazta.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék 2022. decem­be­ré­ben a vád­lot­tat kény­sze­rí­tés, kerí­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. A sér­tett sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő isme­rőst gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 3 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

Az íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben, az ügyész súlyo­sí­tás iránt nyúj­tott be fellebbezést.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nya arra irá­nyult, hogy a másod­fo­kú bíró­ság a sér­tet­tet bán­tal­ma­zó, sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás cél­já­ból őt isme­rő­sé­nek fel­aján­ló vád­lott cse­lek­mé­nyét ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­nek minő­sít­se, és mind­két vád­lot­tat hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­lán folytatódik.