Főoldal » Archív » Ismerősét juttatta előnyhöz az adóvégrehajtó

A Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy NAV adó­vég­re­haj­tó­ként dol­go­zó kor­mány­tiszt­vi­se­lő  ellen, aki isme­rő­sé­nek anya­gi előnyt sze­rez­ve, vég­re­haj­tá­si eljá­rás­sal kap­cso­la­tos lénye­ges infor­má­ci­ót árult el.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott tavaly már­ci­us­ban napi mun­ka­vég­zé­se során ész­lel­te, hogy egy vál­lal­ko­zó isme­rő­sé­nek több mint fél­mil­lió forint adó­tar­to­zá­sa van, mely­nek vég­re­haj­tá­sá­ra őt jelöl­ték ki. A vád­lott a felet­te­sé­nek nem jelez­te, hogy isme­ri az adó­zót, ehe­lyett tele­fo­non fel­hív­ta a vál­lal­ko­zót, és tájé­koz­tat­ta az aznap­ra ter­ve­zett fog­la­lás­ról, vala­mint azt taná­csol­ta neki, hogy ha hoz­zá­tar­to­zó­ja ott­hon tar­tóz­ko­dik, ne enged­je be a vég­re­haj­tót, a kaput zárja be.

A vád­lott az isme­rő­sé­vel foly­ta­tott beszél­ge­tést köve­tő­en – bár két­sé­get kizá­ró­an tudo­mást szer­zett arról, hogy az adózó fele­sé­ge ott­hon tar­tóz­ko­dik – egy­ál­ta­lán nem jelent meg a vég­re­haj­tás hely­szí­nén, így az adó­tar­to­zás behaj­tá­sa érde­ké­ben eset­le­ges fog­la­lás­ra azon a napon nem kerül­he­tett sor.

Az álla­mi költ­ség­ve­tés­be a vál­lal­ko­zó a későb­bi­ek­ben sem tel­je­sí­tett önként, csu­pán akkor, ami­kor közel 4 hónap múlva nagy érté­kű gép­jár­mű­vét lefog­lal­ták egy újabb vég­re­haj­tá­si cse­lek­mény alkalmával.

A hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel meg­vá­dolt adó­vég­re­haj­tó akár 3 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést is kaphat.