Főoldal » Hírek » Ismerősüket rabolták ki - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik falu­be­li isme­rő­sü­ket rabol­ták ki.

A vád­lot­tak isme­rő­sök, ugyan­azon falu­ban lak­nak. A vád­irat sze­rint az idő­sebb férfi 2021. augusz­tus 31-én, késő este tanú­ja volt társa és a sér­tett férfi szó­vál­tá­sá­nak, kisebb dula­ko­dá­sá­nak. Ennek során az ittas sér­tett a föld­re esett, tele­fon­ját a föld­re ejtet­te. A férfi -kihasz­nál­va a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát - a tele­font magá­hoz vette. Cse­lek­mé­nyé­vel 45.000 forint kárt okozott.

Két nap múlva az elkö­ve­tők az éjsza­kai órák­ban egyi­kük lakó­he­lyén ita­loz­tak. Elha­tá­roz­ták, hogy a fér­fi­tól, aki­nek a tele­fon­ját az idő­sebb férfi elvit­te, ellop­nak még vala­mit, hogy pénz­hez jus­sa­nak. Éjfél után elmen­tek a sér­tett házá­hoz, ahol őt a tera­szon talál­ták, mások tár­sa­sá­gá­ban. Az idő­sebb férfi a sér­tett­hez lépett, két­szer pofon ütöt­te, majd a föld­re vitte, ahol több­ször meg­ütöt­te. Ezután az asz­tal­ról magá­hoz vette a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, ciga­ret­tá­ját, továb­bá egy ter­mi­nált és a hűtő­ből hat doboz sört, majd a tera­szon levő tele­ví­zió kép­er­nyő­jé­re ütött, ami­től az bere­pedt. Társa ezalatt azért, hogy a fér­fit ne zavar­ják, a tera­szon ülő­ket fel­szó­lí­tot­ta, hogy marad­ja­nak ülve. A vád­lot­tak a tele­font és a többi tár­gyat maguk­kal vit­ték, a rab­lás­sal 67.250 forint kárt okoztak.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye rab­lás bűn­tet­té­nek minő­sül, amely­nek bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az idő­sebb fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel is vádol­ja az ügyészség.

A fér­fi­ak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.