Főoldal » Hírek » Ismét megütött egy másik férfit - gyanúsítás elleni panaszát az ügyészség elutasította - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint az 51 éves gya­nú­sí­tott egy X. kerü­le­ti dohány­bolt­nál bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A Fővá­ro­si Főügyész­ség pár hét­tel ezelőtt, egy ugyan­an­nál a dohány­bolt­nál elkö­ve­tett hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt már vádat emelt a fér­fi­val szemben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az 51 éves férfi 2019. júli­us 06-án este egy X. kerü­let, Hun­gá­ria kör­úton lévő dohány­bolt előtt egy ittas álla­pot­ban lévő másik fér­fit meg­ütött, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett föld­re esett. A gya­nú­sí­tott a föl­dön fekvő sér­tet­tet ezután több alka­lom­mal meg­rúg­ta, ebből leg­alább egy eset­ben a fején.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több sérü­lést szen­ve­dett, ezek közül az egyik fej­sé­rü­lés – az ügy­ben kiren­delt orvos­szak­ér­tő véle­mé­nye alap­ján – élet­ve­szé­lyes volt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói ezért a fér­fi­val élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett mag­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­ték. A férfi a gya­nú­sí­tás ellen panaszt jelen­tett be, amit a Fővá­ro­si Főügyész­ség meg­vizs­gált, majd a meg­lé­vő bizo­nyí­tok alap­ján elutasított.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség pár hét­tel ezelőtt az 51 éves fér­fi­val szem­ben, egy fen­ti­hez hason­ló ügy­ben már vádat emelt. A vád­irat sze­rint a férfi 2020. május 19-én, ugyan­an­nál a X. kerü­le­ti dohány­bolt­nál, nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütött egy másik fér­fit az arcán. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben hanyatt esett, és a fejét tom­pí­tás nél­kül a jár­dá­ba ütve, esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A sér­tett súlyos, élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szenvedett.

A ter­helt a vád­dal érin­tett ügy­ben koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről szóló koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://ugyeszseg.hu/megutotte-a-sertettet-aki-hanyatt-esve-eletveszelyes-serulest-szenvedett-vademeles-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/