Főoldal » Hírek » Ismét rabolt az erőszakos többszörös visszaeső- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás és lopás miatt vádat emelt azzal az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár végén Mély­kú­ton egy kerék­pár­ján köz­le­ke­dő, koráb­bi bal­ese­te miatt véde­ke­zés­re kor­lá­to­zot­tan képes fér­fit ököl­lel az arcán meg­ütött, majd a föl­dön fekvő áldo­za­tá­tól elvet­te az övtás­ká­já­ban tar­tott kész­pén­zét.

A vád­irat sze­rint a rab­lá­sok miatt koráb­ban már több­ször bün­te­tett férfi 2020. janu­ár végén elha­tá­roz­ta, hogy pénzt sze­rez, ezért a laká­sa köze­lé­ben kerék­pár­ján köz­le­ke­dő hely­be­li fér­fit min­den előz­mény nél­kül ököl­lel az arcán meg­ütöt­te. A koráb­bi köz­le­ke­dé­si bal­eset miatt cson­kolt kezű és emi­att szem­mel lát­ha­tó­an véde­ke­zés­re kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett az ököl­ütés követ­kez­té­ben a föld­re esett. Ezt köve­tő­en a vád­lott több alka­lom­mal a föl­dön fekvő sér­tett hasá­ba rúgott, majd őt a föld­ről fel­húz­ta és a bán­tal­ma­zás­tól kábult fér­fi­tól kész­pénzt köve­telt. Ő azon­ban a pénz átadá­sát meg­ta­gad­ta, mire a vád­lott az övtás­ká­já­ban tar­tott pénz­tár­cá­ját kivet­te és abból elvett 12.000 Ft-ot.

A vád­lott nem sok­kal ezután, 2020. feb­ru­ár 2-ára vir­ra­dó­ra az egyik köze­li szom­széd­ja udva­rá­ra bement és a mel­lék­épü­let nyi­tott kam­rá­já­ból ello­pott 15 szál házi sza­lá­mit 37.350 Ft érték­ben, melyet érté­ke­sí­te­ni pró­bált.

Alig egy hónap múlva egy éjsza­ka a vád­lott a helyi vegyes­bolt utca­fron­ti abla­kát betör­te, majd az üzlet­ben lopá­si szán­dék­kal össze­ké­szí­tett 24.720 Ft érté­kű élel­mi­szert és italt. Az árut azon­ban nem tudta elvin­ni, mivel a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat jár­őre idő­köz­ben a hely­szín­re érke­zett. A vád­lott az üveg betö­ré­sé­vel 110.000 Ft kárt oko­zott a bolt üze­mel­te­tő­jé­nek.

Az ügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.