Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Ismételten meghosszabbították a letartóztatását a májusában megölt ismert színész fiának- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2021. janu­ár 15-ig meg­hosszab­bí­tot­ta annak az 50 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. május 3-án a reg­ge­li órák­ban buda­pes­ti XVII. kerü­le­ti ott­ho­nuk­ban olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta édes­ap­ját, hogy a sér­tett meghalt.

A véde­lem lakás elha­gyá­sát meg­til­tó bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re vonat­ko­zó indít­vá­nyát a bíró­ság eluta­sí­tot­ta. Emel­lett meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bűn­cse­lek­mény kiemelt tár­gyi súlya és a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyi körül­mé­nyei, vala­mint a bűn­tet­te­si előz­mé­nyei alap­ján vál­to­zat­la­nul meg­ál­la­pít­ha­tó a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ame­lyek kikü­szö­bö­lé­sé­re eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa nem lenne elegendő.

A vég­zés nem végleges.