Főoldal » Hírek » Ismételten őrizetben a több ember kizsákmányolásával gyanúsított férfi, mivel három napon belül megsértette a bűnügyi felügyelet szabályait

Egy férfi éve­ken keresz­tül dol­goz­ta­tott kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben levő sze­mé­lye­ket a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint. Az ügyész indít­vány elle­né­re a bíró­ság bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el, ami­nek a sza­bá­lya­it a férfi súlyo­san meg­szeg­te, így őt az ügyész­ség őri­zet­be vette és ismé­tel­ten indít­vá­nyoz­ta a letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy negy­ven­ki­lenc éves férfi a 2017-2020. között három, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben levő fér­fit bírt mun­ká­ra, ket­te­jü­ket a tanyá­ján, egyi­kü­ket a lakó­he­lyén lévő mel­lék­épü­let­ben szál­lá­sol­ta el. Az egyik sér­tett három­mil­lió forint érté­kű ingat­la­nát is úgy írat­ta át a gya­nú­sí­tott a saját hoz­zá­tar­to­zó­ja nevé­re, hogy a vétel­árat nem fizet­ték meg. Ami­kor a meg­ká­ro­sí­tott férfi a mun­ka­vég­zés során meg­sé­rült, a gya­nú­sí­tott csak késve vitte el orvos­hoz, így a sér­tett­nek két láb­uj­ját is ampu­tál­ni kel­lett. A sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott később bán­tal­maz­ta is, amely után a férfi meg­szö­kött kizsákmányolójától.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki három rend­be­li, minő­sí­tett eseti ember­ke­res­ke­de­lem, vala­mint csa­lás bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt. A nyo­mo­zó ügyész­ség – a Bap­tis­ta Sze­re­tet­szol­gá­lat­tal együtt­mű­köd­ve – meg­szün­tet­te a két sér­tett elnyo­mott helyzetét.

A nyo­mo­zó ügyé­szek indít­ványt tet­tek a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy állás­pont­juk sze­rint fenn­áll a szökés-elrejtőzésnek, a bizo­nyí­tás aka­dá­lyo­zá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye, illet­ve a gya­nú­sí­tott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt áll. A nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás helyett bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el, és elő­ír­ta, hogy a férfi Buda­pes­tet nem hagy­hat­ja el, továb­bá heti három­szor jelent­kez­zen a rendőrségen.

A gya­nú­sí­tott a bíró­ság dön­té­sét köve­tő har­ma­dik napon – Buda­ka­lá­szon talál­ko­zott a véde­lem által tanú­ként kihall­gat­ni indít­vá­nyo­zott sze­méllyel, így a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it súlyo­san meg­szeg­te. Emi­att a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség az új tények­re figye­lem­mel ismé­tel­ten őri­zet­be vette őt és indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an pén­te­ken dönt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott, vide­ót és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-fellebbez-hogy-letartoztatasba-keruljon-a-tobb-ember-kizsakmanyolasaval-gyanusitott-ferfi/