Főoldal » Archív » Ismételten távoltártást rendelt el a bíróság a zaklató nő ellen

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge és 2 rend­be­li kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy 36 éves oros­há­zi nő távol­tar­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, aki koráb­bi sze­re­tő­jét és annak csa­lád­ját zaklatta.

A zak­la­tó nő – aki egyéb­ként pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tat – a tava­lyi évben hóna­po­kig sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ban állt a sér­tett fér­fi­val, a viszony lezá­rá­sát köve­tő­en pedig a sér­tett magán­éle­té­be beavat­koz­ni töre­ke­dett: őt sze­mé­lye­sen és kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zö­kön keresz­tül hábor­gat­ta, azzal fenye­get­te, hogy viszo­nyu­kat a sér­tett hoz­zá­tar­to­zói előtt is fel­tár­ja, ille­tő­leg vagyo­ni köve­te­lés­sel is fel­lé­pett vele szemben.

A nő 2019. május 5-én a dél­utá­ni órák­ban a sér­tett utcán álló sze­mély­gép­ko­csi­ját meg­ron­gál­ta, egy kulccsal a motor­ház­te­tőt össze­kar­col­ta, mellyel 100.000,- Ft-os kárt oko­zott. Pár nap­pal ezután a nő a sér­tett édes­any­já­nak háza előtt meg­vár­ta a sér­tet­tet, őt és két kis­ko­rú gyer­me­két han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te, ille­tő­leg a sér­tett ott par­ko­ló autó­já­ba úgy bele­rú­gott, hogy abban 180.000,- Ft-os kár kelet­ke­zett. A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ezen eset után, 2019. május 20-án az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 4 hónap­ra elren­del­te a nő távol­tar­tá­sát, aki hábor­ga­tó maga­tar­tá­sát ekkor beszün­tet­te. Ugyan­ak­kor a távol­tar­tás lejár­ta után más­nap, szep­tem­ber 21-én dél­előtt meg­je­lent a sér­tett mun­ka­he­lyén, tőle 1 M Ft-ot köve­telt az álta­la nyúj­tott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok ellen­ér­té­ke­ként és meg­fe­nye­get­te, hogy ha nem kapja meg a pénzt, a sér­tett szü­le­i­vel és gyer­me­ke­i­vel is beszél­ni fog. Még aznap becs­mér­lő kife­je­zé­sek kísé­re­té­ben por­nog­ráf tar­tal­mú mes­sen­ger üze­ne­te­ket kül­dött a sér­tett fele­sé­gé­nek és gyermekeinek.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 4 hónap­ra ismét elren­del­te a gya­nú­sí­tott távol­tar­tá­sát a sér­tet­től, ille­tő­leg annak hoz­zá­tar­to­zó­i­tól. A gya­nú­sí­tott a távol­tar­tás idő­tar­ta­ma alatt köte­les tar­tóz­kod­ni attól, hogy a távol­tar­tás­sal érin­tett sze­mé­lyek­kel bár­mi­lyen módon érint­ke­zés­be lép­jen; köte­les magát távol tar­ta­ni azok lakó­he­lyé­től, mun­ka­he­lyé­től, és e sze­mé­lyek által rend­sze­re­sen láto­ga­tott intéz­mé­nyek­től és egyéb helyektől.