Főoldal » Hírek » Ismétlődő késeléssel alakítja párkapcsolatát az agresszív vádlott- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 6 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azt a 60 éves nőt, aki több évti­ze­de fenn­ál­ló pár­kap­cso­la­ta elle­né­re immár máso­dik eset­ben késel­te meg élet­ve­szé­lye­sen az élettársát.

Az irány­adó íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az egyik sza­bol­csi kis­vá­ros­ban haj­lék­ta­lan­ként élő vád­lott és sér­tett 2019. júni­us 12-én egy park­ban tar­tóz­kod­tak. Mind­ket­ten nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak. Ittas álla­pot­ban a késő esti órák­ban vesze­ked­ni kezd­tek. A konf­lik­tus eldur­vult közöt­tük, és az indu­la­tos asszony egy éppen kéz­nél lévő, étke­zés­hez hasz­nált, 11 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel az élet­tár­sát a bal olda­lán kis- köze­pes erő­be­ha­tás­sal meg­szúr­ta. A  fülén, has­fa­lán és láb­szá­rán ugyan­csak cse­ké­lyebb szúrt-metszett sérü­lé­se­ket  oko­zott. Ami­kor azon­ban ész­lel­te az élet­tár­sa lég­szom­ját, ijed­té­ben a közel­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­től kérte a men­tők érte­sí­té­sét. A sér­tett­nél a mell­kas bal olda­lán elszen­ve­dett szúrt sérü­lés követ­kez­té­ben lég­mell kelet­ke­zett. Ez a sérü­lés köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő, amely az idő­ben érke­ző orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban lég­zé­si elég­te­len­ség követ­kez­té­ben halál­hoz is vezet­he­tett volna.

A vád­ha­tó­ság a tör­vény­szék íté­le­tét tudo­má­sul vette. A vád­lott és védő­je elté­rő tény­ál­lás és gon­dat­lan elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sa, továb­bá a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból jelen­tett be fellebbezést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kóros elme­ál­la­po­tú vád­lott beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­vel kap­cso­la­tos igaz­ság­ügyi elme­or­vos szak­ér­tői bizo­nyí­tás tel­jes­sé­ge érde­ké­ben továb­bi szak­ér­tő kiren­de­lé­sét, és tár­gya­lás tar­tá­sát indítványozta.

A vád­lot­tat 2002 évben külö­nös vissza­eső­ként ítél­ték el ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, mely bűn­cse­lek­ményt a jog­erős íté­let sze­rint ugyan­csak az élet­tár­sa, jelen ügy sér­tett­je sérel­mé­re követ­te el, a jelen ügy­höz hason­ló módon. Nem sok­kal koráb­ban erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés­re. A mos­ta­ni bün­te­tő­ügy már a har­ma­dik olyan konf­lik­tus­hely­zet, amit kés­sel pró­bált meg­ol­da­ni, vagy vett elég­té­telt. Indu­la­tai gyak­ran felül­ír­ják a józan gon­dol­ko­dá­sát, hir­te­len düh­ki­tö­ré­sei irá­nyít­ják. Az elme­gyen­ge­ség­nek meg­fe­le­lő az indu­lat­ke­ze­lés, amely­hez kez­dő­dő alko­ho­los tor­zu­lás tár­sul. Ennek a tár­sa­da­lom pere­mén élő ember­nek a maga­tar­tá­sát a tár­sas kap­cso­la­ta­i­nak zava­rai, és önma­gá­ban a kilá­tás­ta­lan élet­mód­ja is befolyásolja.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az egyéb­ként koráb­ban már rab­lás és garáz­da­ság bűn­cse­lek­mé­nye miatt is marasz­talt vád­lott sze­mé­lyé­nek tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­ge igen magas. Tar­tós kire­kesz­té­se a nor­má­lis embe­rek közös­sé­gé­ből szük­sé­ges, hiszen a bűn­is­mét­lés veszé­lye gon­dol­ko­dás­mód­já­ban és élet­ve­ze­té­sé­ben egy­aránt kódolt, reá­lis veszély. A szán­dé­kos testi épség elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott – a bün­te­tés közép­mér­té­két eny­hén meg­ha­la­dó - sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés eny­hí­té­sé­nek tör­vé­nyes indo­ka nincs.

A védel­mi fel­leb­be­zé­sek­ről a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.