Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség » Ítélet külföldön elkövetett üzletszerű kerítés és emberkereskedelem ügyében - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a fegyházbüntetés súlyosítását indítványozza

A tör­vény­szék a vád­lot­tat kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re befo­lyá­si viszo­nyá­val vissza­él­ve elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­te, vala­mint kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből jog­el­le­ne­sen szer­zett pénz­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2016. év őszén Mis­kolc­ról az élet­tár­sá­val, kis­ko­rú gyer­me­ke­i­vel, vala­mint egy meg­rom­lott csa­lá­di viszo­nyai miatt kilá­tás­ta­lan hely­zet­be került fia­tal nővel Német­or­szág­ba uta­zott. A mun­ka­nél­kü­li férfi a nők szá­má­ra bor­dély­ház­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get szer­ve­zett, ame­lyet sze­mé­lye­sen fel­ügyelt. A kép­zet­len, tanu­lat­lan, nyelv­is­me­ret­tel sem ren­del­ke­ző 18 éves sér­tett hasz­ta­lan remény­ke­dett a gyors pénz­ke­re­se­ti lehe­tő­ség­ben. A vád­lott ugyan­is kiszol­gál­ta­tott­sá­gát kihasz­nál­va vala­mennyi keres­mé­nyét elvet­te tőle, a pénzt a maga és a csa­lád­já­nak fenn­tar­tá­sá­ra for­dí­tot­ta. Meg­él­he­té­sü­ket emel­lett az élet­tár­sa által szin­tén űzött, de álta­la szer­ve­zett pros­ti­tú­ci­ó­ból is fedez­te. Az ember­ke­res­ke­de­lem áldo­za­ta végül 3 hóna­pig tartó kizsák­má­nyo­lá­sát köve­tő­en a német rend­őr­ség­től kért segít­sé­get, amely egy segély­szer­ve­zet révén biz­to­sí­tot­ta a hazautazását.

Az isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó vád­lot­tal szem­ben hozott tör­vény­szé­ki íté­let ellen az ügyész­ség az eltúl­zot­tan enyhe bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa cél­já­ból, míg a védő fel­men­té­sért fellebbezett.

A vád­ha­tó­ság állás­pont­ja sze­rint az embe­ri sza­bad­sá­got sértő, vala­mint nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek jelen­tős tár­gyi súlyá­ra tekin­tet­tel az elkö­ve­tő szi­go­rúbb meg­bün­te­té­se szük­sé­ges. A tör­vény sze­rint kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés közép­mér­té­ke 7 év fegyház.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azzal érvelt, hogy a vonat­ko­zó nem­zet­kö­zi egyez­mé­nyek, vala­mint euró­pai uniós irány­elv szel­le­mé­ben a hatá­ro­kon átnyú­ló, szer­ve­zet­ten elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem meg­elő­zé­se, illet­ve fel­szá­mo­lá­sa végett való­ban a bün­te­tő tör­vény szi­go­rá­nak alkal­ma­zá­sa szük­sé­ges. Nem­zet­kö­zi és egy­ben tár­sa­dal­mi elvá­rás az utób­bi évek­ben rend­kí­vü­li mér­ték­ben elsza­po­ro­dott üzlet­sze­rű sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lás meg­fé­ke­zé­se. Az Ország­gyű­lés az ember­ke­res­ke­de­lem áldo­za­ta­i­nak kizsák­má­nyo­lá­sa elle­ni fel­lé­pés érde­ké­ben 2020 tava­szán tör­vényt alko­tott, amellyel a bün­te­té­si téte­le­ket is meg­nö­vel­te. Nem két­sé­ges az sem, hogy a vád­lott és kis­ko­rú gyer­me­ke­i­nek eltar­tá­sát az anya pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó jöve­de­lem­ből jog­sze­rű­en nem fedezhette.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.