Főoldal » Hírek » Ittas ámokfutásba torkollott a bográcsozás - Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mények miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint  2021 máju­sá­ban egy kis­kun­ha­la­si garázs­so­ron tar­tott bog­rá­cso­zás során itta­san meg­ver­te az egyik barát­ját, majd bán­tal­maz­ta és bezárta egy garázs­ba a 17 éves barát­nő­jét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. május 8-án egy kis­kun­ha­la­si garázs­sor egyik gará­zsá­ban bog­rács­ban főzött a 17 éves barát­nő­jé­vel. Idő­köz­ben néhány barát­juk is csat­la­ko­zott hoz­zá­juk, akik­kel éjsza­ká­ba nyú­ló­an közö­sen ettek és italoztak.

A vád­lott és az egyik barát­ja leré­sze­ge­dett, emi­att több­ször volt köz­tük nézet­el­té­rés. Éjjel ismét han­go­san össze­szó­lal­koz­tak, a vád­lott a garázs előt­ti köz­te­rü­le­ten egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te a férfi arcát, aki ettől a föld­re esett. A vád­lott ezután még egyszer-kétszer bele is rúgott a föl­dön fekvő, vérző sér­tett­be, aki 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sér­tett kérte a vád­lott megbüntetését.

A tör­tén­tek miatt az egyik kör­nyék­be­li lakó érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik elő­ál­lí­tot­ták a vád­lot­tat. Miu­tán sza­ba­don enged­ték, a vád­lott az éjfé­li órák­ban vissza­ment a garázs­hoz, ahol a barát­nő­je már várt rá. A fel­dü­hö­dött vád­lott agresszí­ven visel­ke­dett vele és azon­nal kér­dő­re vonta, mert azt hitte, hogy a barát­nő érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te a lányt, aki a várat­la­nul ütés miatt hanyatt esett. A vád­lott ekkor meg­ra­gad­ta a föl­dön fekvő sér­tet­tet és a segít­sé­gért kia­bá­ló lányt a hajá­nál fogva behúz­ta a garázs­ba, amit belül­ről bezárt. A sér­tett szá­mon kérte a vád­lot­tat a verés miatt, de a férfi a fal­hoz nyom­ta és két­szer erő­sen síp­cson­ton rúgta. A lány több­ször is kérte, hogy enged­je ki, de ezt a vád­lott megtagadta.

Végül az ismé­tel­ten hely­szín­re hívott rend­őrök tud­ták fel­tör­ni a garázs­aj­tót és sza­ba­dí­tot­ták ki a lányt. A kis­ko­rú sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt szin­tén 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de nem kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét könnyű testi sér­tés miatt.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­tén kívül garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.