Főoldal » Archív » Ittas fiatalok randalíroztak az éjszaka közepén Hajdúszoboszlón- A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú és fel­nőtt­ko­rú vád­lott ellen, akik szó­ra­ko­zást köve­tő­en gya­log haza­fe­lé tart­va több utcá­ban is kuká­kat borí­tot­tak fel, han­gos­kod­tak, kia­bál­tak, majd egy köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­lát is kivet­tek a helyé­ről.

A fia­tal­ko­rú és a fel­nőtt­ko­rú vád­lott bará­tok, 2020. feb­ru­ár 15-én este Haj­dú­szo­bosz­lón egy ven­dég­lá­tó­he­lyen együtt ittak és szó­ra­koz­tak.

Éjjel, ittas álla­pot­ban az idő­sebb vád­lott lakó­he­lyé­re indul­tak, azon­ban útköz­ben jóked­vük­ben han­gos­kod­tak, kia­bál­tak és két utcá­ban össze­sen három hul­la­dék­gyűj­tő kon­té­nert fel­bo­rí­tot­tak.

A későb­bi­ek­ben a strand­für­dő bejá­ra­ta köze­lé­ben elhe­lye­zett gyalog- és kerék­pár­utat jelző köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­lát a föld­ből kirán­gat­ták és azt az úton kereszt­ben a föld­re dob­ták, majd elmen­tek a hely­szín­ről.

Rövid­del a cse­lek­mény után a vád­lot­ta­kat a rend­őr­jár­őrök elfog­ták. A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az utcá­ban élők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

Azzal, hogy a köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­lát kivet­ték a helyé­ről és a gyalog- és kerék­pár­úton kereszt­be tet­ték, veszé­lyez­tet­ték az ott köz­le­ke­dők testi épsé­gét figye­lem­mel arra, hogy a cse­lek­ményt éjjel követ­ték el, ami­kor a látás­vi­szo­nyok egyéb­ként is rosszab­bak és nehe­zeb­ben lehet ész­re­ven­ni min­dent.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat hosszabb időre bocsás­sa pró­bá­ra és álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, míg a fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tat köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je.