Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Ittas lengyel turista vitte el egy telephely éjjeliőrének kocsiját - FOTÓVAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközéleménye

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki itta­san autó­zott Haj­dú­szo­bosz­lón, majd egy árok­ba csapódott.

A vád­irat sze­rint a len­gyel férfi bará­ta­i­val együtt nya­ral­ni érke­zett Haj­dú­szo­bosz­ló­ra, majd 2020. júli­us 24-én, este, a tár­sa­ság nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasztott.

2020. júli­us 25-én haj­na­li 2 óra körül a vád­lott egye­dül hagy­ta el a szó­ra­ko­zó­he­lyet, azon­ban nem talál­ta meg a szál­lás­he­lyet, majd ami­kor ész­lel­te, hogy az egyik telep­hely kapu­ja nyit­va van, bement az udvar­ra és ott meg­lát­ta a sér­tett lezá­rat­lan kisteher-gépkocsiját, amely­ben benne volt az indítókulcs.

Az ittas férfi beült az autó­ba, majd elhaj­tott a telep­hely­ről. Haj­dú­szo­bosz­lón köz­le­ke­dett, haj­nal 4 óra 30 perc körü­li idő­ben az egyik utcán letért az úttest­ről a jobb olda­li útpad­ká­ra és az ott lévő víz­el­ve­ze­tő árok­ba haj­tott, majd egy beton­át­eresz­nek ütkö­zött. A férfi az ütkö­zés követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, kiszállt a gép­ko­csi­ból és elment a helyszínről.

A vád­lott a sér­tett­nek közel 550.000 Ft kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A vád­lott által hasz­ná­lat végett elvitt és meg­sé­rült gép­jár­mű fotó­ja az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elvitt-egy-autot-mert-nem-talalt-haza-majd-a