Főoldal » Archív » Ittas sofőr okozott halálos balesetet

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki elvesz­tet­te ural­mát a gép­jár­mű­ve felett, és áttér­ve a szem­köz­ti for­gal­mi sávba össze­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­au­tó­val.

2018. janu­ár 19-én haj­na­li 5 óra 27 perc­kor a vád­lott egye­dül köz­le­ke­dett nagy tel­je­sít­mé­nyű sze­mély­gép­ko­csi­já­val a 471-es számú főúton, Haj­dú­sám­son felől Deb­re­cen irá­nyá­ba.

A fenti helyen és idő­pont­ban éjsza­kai látá­si viszo­nyok vol­tak, köz­vi­lá­gí­tás azon­ban nem volt, az útbur­ko­lat töre­de­zett, egye­net­len és csú­szós, vizes felü­le­tű volt, ahol a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség 90 km/h.

A vád­lott nem lépte túl a sebes­ség­ha­tárt, 75-80 km/h-val haladt, biz­ton­sá­gi övét is hasz­nál­ta, azon­ban köze­pe­sen ittas álla­pot­ban volt, így figyel­met­len­sé­ge, illet­ve dekon­cent­rált­sá­ga foly­tán a jár­mű­vel meg­csú­szott, az autó meg­pör­dül­ve áttért a vád­lott menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba.

Ebben a sáv­ban haladt Deb­re­cen felől Haj­dú­sám­son irá­nyá­ba a sér­tett, aki ész­lel­te az átsod­ró­dott gép­ko­csit, az ütkö­zést azon­ban nem tudta elhá­rí­ta­ni. A két autó össze­üt­kö­zött, majd meg­pör­dül­ve a füves útpad­kán állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len gép­ko­csi veze­tő­je olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A bal­eset­ben az itta­san veze­tő vád­lott is súlyo­san meg­sé­rült.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban ún. mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­sá­gi szak­ban meg­tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­ség­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás jogá­ról. Amennyi­ben az ügy­ben tár­gya­lás tar­tá­sá­ra kerül sor, arra az eset­re a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság mel­lék­bün­te­té­sül a vád­lot­tat tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.