Főoldal » Archív » Ittas vezetés miatt tartott tárgyalására is ittasan ment gépkocsival

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség 2017. novem­ber 30-án gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, akit novem­ber ele­jén Bala­ton­ke­reszt­úron, egy hét­tel később pedig Tikos köz­ség bel­te­rü­le­tén értek tet­ten a rend­őrök,  amint köze­pe­sen ittas álla­pot­ban vezet­te gép­ko­csi­ját.  A vád­lot­tat ezért a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság 1 év fog­ház­bün­te­tés­re és 2 év 6 hónap köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát azon­ban 2 évre felfüggesztette.

A vád­lott a novem­ber 30-i tár­gya­lá­sa előtt is alko­holt fogyasz­tott, a rend­őrök a bíró­ság­ra menet Két­he­lyen ismét iga­zol­tat­ták – azután, hogy a jogo­sít­vá­nyát már az első alka­lom­mal elvet­ték – és ez alka­lom­mal is köze­pe­sen ittas álla­pot­ban vett részt a köz­úti forgalomban.

Az újabb ügy­ben a Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség ugyan­csak gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit decem­ber 18-án, aki­vel szem­ben 6 hónap fog­ház­bün­te­tést és 3 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­tak ki. A sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát szin­tén 2 évre füg­gesz­tet­te fel a bíróság.

A koráb­bi íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, míg a máso­dik íté­le­tet vala­mennyi jogo­sult tudo­má­sul vette.