Főoldal » Hírek » Ittas vitorlázó ellen emelt vádat az ügyészség - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki itta­san vezet­te a motor­ral is fel­sze­relt vitor­lás kishajót.

A vád sze­rint a ter­helt 2020 júni­u­sá­ban az egyik bala­ton­fü­re­di kikö­tő­ben bará­ta­it várta, miköz­ben több dl bort fogyasz­tott el. A tár­sa­ság a késő dél­utá­ni órák­ban indult útnak, a hajó veze­té­sé­re képe­sí­tés­sel és enge­déllyel ren­del­ke­ző vád­lott köz­vet­le­nül az indu­lás előtt is ivott sze­szes italt.

A férfi a nyílt vízen hajóz­va tovább foly­tat­ta az ita­lo­zást, így köze­pe­sen ittas álla­pot­ban indí­tot­ta be a hajó motor­ját, ami­kor annak működ­te­té­se a viha­ros idő­já­rás miatt szük­sé­ges­sé vált.

A hajót végül a vízi­ren­dé­szet mun­ka­tár­sai sza­ba­dí­tot­ták ki az esti órák­ban, mivel az a bala­ton­lel­lei kikö­tő köze­lé­ben homok­pad­ra futott.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben pénz­bün­te­tést és vízi jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.

A kis­ha­jó vélel­me­zett útvo­na­lát a nyo­mo­zó ható­ság jelöl­te meg a képen.