Főoldal » Hírek » Ittasan a mentősökre támadt egy férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő­höz erő­sen ittas álla­po­ta miatt csa­lád­tag­jai men­tőt hív­tak, ő azon­ban a men­tő­sök­kel szem­ben agresszí­ven lépett fel, a men­tő­ápo­ló­val dula­ko­dott, aki­nek emi­att a táb­la­gép kijel­ző­je eltört.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi 2021. októ­ber 20-án, éjsza­ka, erő­sen ittas álla­pot­ban meg­je­lent volt élet­tár­sa házá­nál. A férfi agresszí­van visel­ke­dett, majd a köz­tük kiala­kult vita hevé­ben egy bics­ká­val hado­nász­ni kez­dett azzal fenye­ge­tőz­ve, hogy kárt tesz magá­ban. A vád­lott fia emi­att érte­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­la­tot, akik a hely­szín­re érkez­ve meg­kí­sé­rel­ték ellát­ni a kia­bá­ló vád­lot­tat. Ő azon­ban szid­ta a men­tő­egy­ség tag­ja­it, majd elin­dult a házba azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy egy kar­dot vesz magá­hoz.

A men­tő­egy­ség veze­tő­je ekkor útját állta, ezért a vád­lott elő­ször a fel­ső­tes­té­vel meg­pró­bál­ta fél­re­lök­ni, majd a fel­kar­já­nál meg­ra­gad­va meg­kí­sé­rel­te elrán­gat­ni az útjá­ból. A dula­ko­dás során a men­tő­ápo­ló kezé­ből kiesett az intéz­ke­dés során hasz­nált táb­la­gé­pe, amely­nek kijel­ző­je meg­re­pedt. Végül a kis­kun­ha­la­si rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig a men­tő­szol­gá­lat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő tag­jai igye­kez­tek ártal­mat­la­ní­ta­ni az ittas fér­fit, aki még ekkor is tor­kuk elvá­gá­sá­val fenye­get­te őket.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.