Főoldal » Hírek » Ittasan bántalmazta az iskolaőrt – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 54 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki itta­san bán­tal­ma­zott egy iskolaőrt.

Az ittas vád­lott 2020. októ­be­ré­nek egy dél­előtt­jén élet­tár­sá­val együtt meg­je­lent a gyer­me­ke álta­lá­nos isko­lá­já­nál azért, hogy az igaz­ga­tó­nő­vel beszéljen.

Az épü­let­be való belé­pé­sü­ket az isko­la­őr a jár­vány­hely­zet miatt nem enge­dé­lyez­te, fel­szó­lí­tot­ta a párt az isko­la terü­le­té­nek elha­gyá­sá­ra. A férfi erre meg­fe­nye­get­te az isko­la­őrt, majd felé­je ütött és meg­ra­gad­ta, rán­gat­ni kezd­te, ami­nek követ­kez­té­ben mind­ket­ten a föld­re estek. A dula­ko­dás­nak az isko­la igaz­ga­tó­ja és a vád­lott élet­tár­sa vetet­tek véget.

Ezután a férfi újra táma­dó­lag lépett fel, és meg­ölés­sel is meg­fe­nye­get­te az isko­la­őrt, mire ismét köz­be­lé­pett az igaz­ga­tó­nő és a fér­fit élet­tár­sá­val együtt kikí­sér­te az isko­la területéről.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség az egyéb­ként bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – figye­lem­mel arra, hogy az isko­la­őr fel­ada­ta ellá­tá­sa során foko­zott bün­te­tő­jo­gi védel­met élvez, mivel köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül – vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság jár el.