Főoldal » Archív » Ittasan, betépve száguldott és halálra gázolt egy idős férfit - fotókkal

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki itta­san, koka­in­tól bódul­tan szá­gul­dott egy érdi utcán és elütött egy idős fér­fit, aki bele­halt a sérüléseibe.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy érdi férfi 2018 novem­be­ré­ben dél­előtt köz­le­ke­dett a sze­mély­gép­ko­csi­já­val Érden, a Bajcsy-Zsilinszky úton. Ezen az útsza­ka­szon a meg­en­ge­dett sebes­ség 50 km/h.  A férfi ehhez képest 125-130 km/h sebes­ség­gel haj­tott. A vád­lott ittas és koka­in­tól bódult volt.

A bűn­ügy egyik sér­tett­je, egy idős férfi egy gyógy­szer­tár­ból indul­va át akart menni a Bajcsy-Zsilinszky úton. Körül­né­zett, várt, majd sie­tős lép­tek­kel elin­dult. Ebben a pil­la­nat­ban ért oda a vád­lott a gép­ko­csi­já­val. A férfi ész­lel­te ugyan az előt­te átha­la­dó sér­tet­tet, azon­ban az ext­rém mér­té­kű sebes­ség túl­lé­pé­sé­ből adó­dó­an nem maradt ideje arra, hogy a bal­ese­tet  elke­rü­lő, hárí­tó manő­vert hajt­son végre. Vál­to­zat­lan, 125-130 km/h sebes­ség­gel elütöt­te az idős embert, aki a szél­vé­dő­re zuhant, majd az elütés helyé­től mint­egy 51 méter távol­ság­ra az útpad­kán ért földet.

A vád­lott balra kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vét, áttért az ellen­té­tes for­gal­mi sávba, ahol fron­tá­li­san ütkö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san hala­dó kistehergépkocsival.

Az elgá­zolt férfi olyan súlyos sérü­lés­éket szen­ve­dett, hogy a bal­eset hely­szí­nén éle­tét vesz­tet­te. A kis­te­her­gép­ko­csi veze­tő­jé­nek mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­sei kelet­kez­tek az ütkö­zés következtében.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.