Főoldal » Archív » Ittasan, bicskával fenyegette a kalauzt egy hosszúpályi férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a hosszú­pá­lyi férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban köte­ke­dett a vona­ton az uta­sok­kal, majd az őt rend­re­u­ta­sí­tó kala­uzt bics­ká­val fenye­get­te meg. 

2018.április 2-án, kora dél­után, az ittas férfi Konyár-Sóstón szállt fel a Nagy­ke­re­ki és Deb­re­cen között köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat­ra. Az agresszív férfi a vele együtt fel­szál­ló utas­tár­sát pro­vo­kál­ta, kia­bált vele. A vona­ton szol­gá­lat­ban lévő jegy­vizs­gá­ló rend­re uta­sí­tot­ta a vád­lot­tat és fel­szó­lí­tot­ta, hogy a követ­ke­ző meg­ál­ló­he­lyen száll­jon le. A sze­rel­vény rövid idő eltel­té­vel meg­állt, azon­ban az ittas férfi nem szállt le, hanem elő­vett egy bics­kát, azt kinyi­tot­ta, maga előtt és a vele szem­ben álló kala­uz felé tar­tot­ta, majd kije­len­tet­te, hogy nem fog leszállni.

Ezt köve­tő­en a sér­tett meg­pró­bál­ta elven­ni a vád­lot­tól a kést, közöt­tük dula­ko­dás, lök­dö­ső­dés ala­kult ki. Az uta­sok­nak sike­rült a vád­lot­tat lefog­ni, és elvet­ték tőle a bics­kát. Az agresszív férfi önszán­tá­ból tovább­ra sem volt haj­lan­dó leszáll­ni, elő­vett egy eldob­ha­tó borot­vát, és azzal hado­ná­szott az uta­sok felé. A vád­lott végül az uta­sok hatá­ro­zott fel­szó­lí­tá­sá­ra szállt le a vonatról.

A sér­tett a dula­ko­dás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kérte a vád­lott megbüntetését.

A sér­tett jegy­vizs­gá­ló a sze­mély­vo­na­ton szol­gá­lat­ban volt, a mun­ká­ját végez­te, így köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt  - mivel a vád kép­vi­se­le­tét átvet­te - emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó felügyeletét.