Főoldal » Hírek » Ittasan, bódultan száguldozott Győrben és halálra gázolta a kerékpárost - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a 19 éves férfi ellen, aki itta­san, bódul­tan szá­gul­do­zott Győr­ben és így gázolt halál­ra egy kerékpárost.

A vád sze­rint a 19 éves férfi 2021 nya­rán szó­ra­koz­ni jött Győr­be két tár­sá­val együtt úgy, hogy ezt meg­elő­ző­en sze­szes italt és kábí­tó­szert is fogyasz­tott. A haj­na­li órák­ban érkez­tek Győr­be, ahol már lakott terü­le­ten belül a férfi 116-126 km/óra sebes­ség­gel vezet­te járművét.

Ezzel a sebes­ség­gel köze­lí­tett meg egy zeb­rát, ahol az 56 éves sér­tett - köz­le­ke­dé­si sza­bályt szeg­ve - a kerék­pár­ján ülve akart az úttes­ten átkel­ni. A vád­lott jár­mű­ve ele­jé­vel elütöt­te a sér­tet­tet. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

A jármű sebes­sé­gé­re jel­lem­ző, hogy az elütés helyé­től kb. 175 méter­re állt meg hosszas sod­ró­dás után.

A vizs­gá­la­tok a vád­lott véré­ben alko­holt és metam­fe­ta­mint mutat­tak ki.

A férfi ellen halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ügyész­ség. Vele szem­ben nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el a ter­hel­tet a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A nyo­mo­zás során a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.