Főoldal » Archív » Ittasan, jogosítvány nélkül okozott halálos balesetet

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség két vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat

Az egyik vád­lott 2016. júni­us 1-jén a kora haj­na­li órák­ban Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban itta­san vezet­te az autó­ját. Ezt köve­tő­en talál­ko­zott a vádlott-társával, aki­vel tovább ita­lo­zott. Az ital­fo­gyasz­tás után az autó tulaj­do­no­sa áten­ged­te a tár­sá­nak a jármű veze­té­sét annak elle­né­re, hogy tudta, hogy ittas, és sem­mi­lyen módon nem győ­ző­dött meg arról, hogy a férfi veze­tői enge­déllyel, illet­ve veze­tői jár­tas­ság­gal rendelkezik-e.

Haj­na­li 2 óra körül az enge­déllyel és jár­tas­ság­gal sem ren­del­ke­ző részeg férfi Deb­re­cen egyik nagy­for­gal­mú, több sávos utcá­ján veze­tett, majd egy balra ívelő útka­nyar­ban leg­alább 95 km/h sebes­ség­gel halad­va az úttest­ről jobb­ra lesod­ró­dott, elütöt­te a füves terü­le­ten tar­tóz­ko­dó két gya­lo­gost, ezt köve­tő­en a jármű egy fának ütkö­zött és fel­bo­rult.

A rend­kí­vül nagy erejű ütkö­zés miatt kelet­ke­zett súlyos sérü­lé­sei követ­kez­té­ben az egyik sér­tett a hely­szí­nen meg­halt, a másik sér­tett pedig 8 napon túl gyó­gyu­ló több­szö­rös csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet okozó vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, a gép­jár­mű veze­té­sét áten­ge­dő társa ellen halált okozó, jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fogház- és bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.