Főoldal » Hírek » Ittasan karambolozott, majd menekülés közben egy iskolaudvarra hajtott - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki itta­san neki­üt­kö­zött egy másik autó­nak, majd elhaj­tott a hely­szín­ről és mene­kü­lés köz­ben a kerí­té­sen keresz­tül egy isko­la­ud­var­ra hajtott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 63 éves férfi 2022 szep­tem­be­ré­ben, a dél­előt­ti órák­ban köz­le­ke­dett autó­já­val Győr­ben úgy, hogy a veze­tés előtt alko­holt fogyasz­tott. Emi­att egy piros lám­pá­nál rosszul mérte fel sebes­sé­gét és az előt­te álló jár­mű­nek ütközött.

A bal­ese­tet köve­tő­en a vád­lott nem állt meg a hely­szí­nen, nem győ­ző­dött meg arról, hogy a bal­eset követ­kez­té­ben történt-e sérü­lés, hanem a másik jár­mű­vet kike­rül­ve, elhaj­tott a hely­szín­ről. Nem messze azon­ban ittas­sá­ga és sebes­sé­ge miatt nem tudott beven­ni egy kanyart, fel­haj­tott a jár­dá­ra, majd egy álta­lá­nos isko­la kerí­té­sét áttör­ve, az isko­la udva­rá­ra haj­tott, ahol egy emlék­osz­lop­nak ütköz­ve állt meg. A vád­lott ezután futva mene­kült el a hely­szín­ről, azon­ban az intéz­ke­dő rend­őrök a közel­ben elfogták.

Sze­ren­csé­re a bal­eset során nem tör­tént sze­mé­lyi sérü­lés, és az isko­la­ud­va­ron sem tar­tóz­ko­dott senki a cse­lek­mény idején.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben ittas jár­mű­ve­ze­tés és cser­ben­ha­gyás miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fit a bíró­ság tilt­sa el a járművezetéstől.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.