Főoldal » Archív » Ittasan keresett éjjelre szállást magának, de eltévesztette a címet

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nyá­ron test­vé­re házá­ban sze­re­tett volna alud­ni, de más udva­rán éjszakázott.

A vád­lott egy augusz­tu­si estén a bará­ta­i­val ita­lo­zott Kapos­vá­ron, majd éjjel elin­dult test­vé­ré­hez, hogy nála tölt­se az éjsza­kát. Ittas­sá­ga miatt azon­ban elté­vesz­tet­te a címet, ezért onnan 400 méter­re egy ide­gen udva­rá­ba ment be úgy, hogy a bezárt kerí­tés­ka­put leemel­te. Ezután még a terasz­aj­tó üve­gét is betör­te, a pince ajta­ját pedig meg­fe­sze­get­te, hogy az épü­le­tek­be beme­hes­sen, de végül elaludt a teraszon.

Reg­gel a rend­őrök a ház tera­szán talál­ták meg, ahon­nan elő­ál­lí­tot­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A férfi beis­mer­te tet­tét. Az ajtók ron­gá­lá­sá­val 69.000,-Ft kárt okozott.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és élet­vi­te­lé­nek figye­lem­mel kísé­ré­se cél­já­ból párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét indítványozta.