Főoldal » Hírek » Ittasan kötötte el a buszt a fiatalkorú lány - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fia­tal­ko­rú­ak ügye­i­ben eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a fia­tal lány ellen, aki itta­san betör­te egy busz abla­kát, és azzal több­száz métert köz­le­ke­dett is Mátraterenyén.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2020. ápri­lis 12-én dél­után roko­na­i­val bog­rá­cso­zott Mát­ra­te­re­nye tele­pü­lé­sen, majd kicsi­vel éjfél előtt, bár nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tott el, haza akart jutni a falu­ból a mint­egy 30 kilo­mé­ter­re lévő otthonába.

A köz­ség főut­cá­ján meg­lá­tott egy par­ko­ló autó­buszt, ami­nek ajtó­üve­gét egy beton­da­rab­bal betör­te, bemá­szott a jár­mű­be, beült a veze­tő­ülés­be és a benne lévő indí­tó­kulccsal több pró­bál­ko­zást köve­tő­en elin­dí­tot­ta a buszt. Mint­egy 300 méter meg­té­te­le után a busz leful­ladt és megállt.

A lány a busz abla­ká­nak betö­ré­sé­vel 80.000 forint kárt oko­zott, így elle­ne az ügyész­ség a jármű önké­nyes elvé­te­le és az ittas jár­mű­ve­ze­tés mel­lett ron­gá­lás miatt is vádat emelt.

Vád­ira­tá­ban hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tást indít­vá­nyo­zott, elíté­lé­se ese­tén a vád­lott­nak meg kell fizet­nie az oko­zott kárt, és a több mint 100.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is, és ha a bíró­ság fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítéli, a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se értel­mé­ben párt­fo­gó fel­ügye­let alá is kerül.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott – fotók­kal illuszt­rált – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorok-elfogtak-a-fiatalkorut#