Főoldal » Hírek » Ittasan vezetett, mentőautóval ütközött – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a men­tő­au­tó az olda­lá­ra borult. Az itta­san veze­tő 29 éves fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. ápri­lis 8-án, itta­san, vala­mint érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett gép­ko­csit a XIV. kerü­let, Egres­sy úton. A férfi nem vette észre a meg­kü­lön­böz­te­tett fény és hang­jel­zést együt­te­sen hasz­ná­ló men­tő­au­tót, ezért az Egres­sy út és Mis­kol­ci utca keresz­te­ző­dé­sé­nél a gép­ko­csi­já­val a men­tő­au­tó­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a men­tő­au­tó az olda­lá­ra borult.

A bal­eset­ben csak a férfi szen­ve­dett könnyebb sérü­lé­se­ket, más nem sérült meg.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 29 éves fér­fit ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.

A fel­vé­te­len a bal­eset lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=665604997989437