Főoldal » Hírek » Ittasan vezette a traktort, súlyos baleset okozott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy toló­la­pos trak­tor­ral lökte fel a sér­tet­tet, majd áthaj­tott rajta.

A vád­irat sze­rint a férfi segéd­mun­kás­kánt dol­go­zott egy megye­be­li tele­pü­lés fel­újí­tás alatt álló szar­vas­mar­ha tele­pén. Veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, és tilos volt szá­má­ra a tele­pen levő mun­ka­gé­pek hasz­ná­la­ta is. A vád­lott ennek elle­né­re elha­tá­roz­ta, hogy az egyik istál­ló bon­tá­sa során kidön­tött tég­la­osz­lo­po­kat trá­gya­ki­to­lás­ra hasz­nált toló­la­pos trak­tor­ral távo­lít el.

Ennek érde­ké­ben 2021. szep­tem­ber 24. nap­ján, dél­után 3 óra­kor - miu­tán sze­szes italt fogyasz­tott - beült a tele­pen levő egyik trak­tor­ba, majd az épü­let­hez haj­tott. Ott a sér­tett fel­ada­ta lett volna, hogy az osz­lo­pot kötél­lel a toló­lap­hoz rög­zít­se, azon­ban a férfi ittas­sá­gá­ból és a jár­mű­ve­ze­tés­ben való járat­lan­sá­gá­ból adó­dó­an a kup­lun­got rosszul enged­te fel, így a trak­tor hir­te­len meg­in­dul­va a toló­lap­pal a sér­tet­tet fel­lök­te. A vád­lott ezen túl­me­nő­en rossz sebes­sé­gi foko­zat­ba is rakta a kézi gáz­kart, így a mun­ka­gé­pet vissza­las­sí­ta­ni nem lehe­tett, a trak­tor átha­ladt a föl­dön fekvő sér­tet­ten, aki­nek ruhá­ja az alváz­ba beakadt. A férfi ezután mint­egy 20 méte­ren át gör­get­te a trak­tor alatt fekvő sér­tet­tet a mell­ka­sát össze­nyom­va, majd a mun­ka­gép maga alá gyűrt egy kőmű­ves­áll­ványt is, amely végül kitol­ta a sér­tet­tet. Az elkö­ve­tő végül csak úgy tudott meg­áll­ni, hogy az épü­let egy részé­nek ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A fér­fi­val szem­ben a járá­si ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te, vala­mint jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.