Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ittasan vezették a kamionokat Cegléd utcáin

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a két  teher­au­tó­so­főrt, akik itta­san vezet­ték a kami­on­ju­kat Ceg­lé­den. Egy hét alatt bíró­ság elé áll­tak. 

A gya­nú­sí­tot­tak kami­on­so­fő­rök. 2019 feb­ru­ár­já­ban mind­ket­ten Ceg­léd lakott terü­le­tén, és Ceg­léd tér­sé­gé­ben bil­le­nős teher­au­tót, illet­ve rako­mánnyal meg­ra­kott kami­ont vezettek.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei meg­ál­lí­tot­ták, és iga­zol­tat­ták a teher­au­tó veze­tő­ket. A rend­őrök a két sofőr ittas­sá­gát ész­lel­ték, és elő­ál­lí­tot­ták őket a rendőrkapitányságra.

Az ott alkal­ma­zott lég­al­ko­hol mérő készü­lék sze­rint mind­ket­ten itta­sak vol­tak, ami­kor vezet­ni kezd­tek, ezért mind­két férfi veze­tői enge­dé­lyét elvették.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség mind­két, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott fér­fit egy hét alatt bíró­ság elé állította.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság az egyik fér­fit 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­ra, a másik fér­fit 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 1 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­ra ítél­te. A bíró­ság mind­két vád­lot­tat tel­jes kör­ben eltil­tot­ta a járművezetéstől.