Főoldal » Hírek » Járdára hajtott a rendőrök elől menekülő ámokfutó Kaposváron - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki annak elle­né­re ren­de­zett ámok­fu­tást Kapos­vá­ron, hogy gyer­me­ke is az autó­ban utazott.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban, egy zsák­ut­cá­ban köz­le­ke­dett egy német rend­szá­mú autó­val úgy, hogy abban élet­tár­sát és cse­cse­mő­ko­rú gyer­me­két is szál­lí­tot­ta. A gép­ko­csi­nak a hátsó szél­vé­dő­je tel­jes egé­szé­ben hiány­zott, amit az arra járó rend­őrök is ész­lel­ték, ezért intéz­ke­dés alá akar­ták vonni a férfit.

A vád­lott azon­ban a rend­őri fény és hang­jel­zés elle­né­re nem állt meg, hanem az autó­val gyor­sít­va fel­haj­tott a zsák­ut­cát lezá­ró jár­dá­ra, és az ott sétá­ló gya­lo­go­sok köz­vet­len köze­lé­ben kb. 40-50 km/h sebe­ség­gel haladt el, majd a jár­dá­ról a zeb­rán keresz­tül haj­tott ki a Ber­zse­nyi utcai felül­já­ró­ra, ahol majd­nem elütött egy, a gya­log­át­ke­lő­he­lyen éppen átha­lad­ni szán­dé­ko­zó másik járó­ke­lőt is.

A vád­lott - nem törőd­ve azzal, hogy az autó­ban élet­tár­sa és gyer­me­ke is bent ül – a mene­kü­lés során több koc­ká­za­tos, kis híján bal­ese­tet ered­mé­nye­ző elő­zé­si manő­vert is vég­re­haj­tott úgy, hogy lakott terü­le­ten belül 90-110 km/h órás sebe­ség­gel haladt. A férfi ámok­fu­tá­sá­nak végül egy másik rend­őr­jár­őr vetett véget azzal, hogy egy alkal­mas útke­resz­te­ző­dés­ben fel­tar­tóz­tat­ták a vádlottat. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képek a rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.