Főoldal » Hírek » Járókelők védték meg egy rablás áldozatát - videóval- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki pár hónap­pal ezelőtt, a Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban rátá­madt egy föl­dön ülő fér­fi­ra, aki­nek az apró­pén­zét elvet­te, majd a tás­ká­ját is köve­tel­te. A táma­dás foly­ta­tá­sát járó­ke­lők köz­be­lé­pé­se aka­dá­lyoz­ta meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. szep­tem­ber 4-én nap­pal a XI. kerü­let­ben, a Kelen­föl­di pálya­ud­var alul­já­ró­já­ban fel­fi­gyelt a föl­dön ülő sér­tett­re, majd oda­lé­pett hozzá, és eré­lye­sen fel­szó­lí­tot­ta, hogy vegyen neki egy sört. A sér­tett meg­ta­gad­ta a köve­te­lés tel­je­sí­té­sét, ezért a vád­lott őt ököl­lel arcon ütöt­te, majd elvet­te tőle a műanyag pohár­ba gyűj­tött apró­pén­zét, amit zseb­re tett. Ezután a sér­tett a hátá­ra vette a háti­zsák­ját - ami­ben pár ezer forint kész­pénz volt - és távoz­ni akart, a vád­lott azon­ban meg­ra­gad­ta a tás­kát, és azt rán­gat­ni kezd­te, miköz­ben köve­tel­te a sér­tet­től, hogy mind a háti­zsá­kot, mind a benne lévő érté­ke­ket adja át neki. A sér­tett tovább­ra sem enge­del­mes­ke­dett, ezért a vád­lott őt ismét több alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütötte.

A táma­dást járó­ke­lők ész­lel­ték és köz­be­lép­tek, fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat, hogy hagy­ja békén a fér­fit, így a tás­kát a vád­lott végül nem tudta elvenni.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 24 éves fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­tel ele­jén az sze­re­pel, aho­gyan a vád­lott a sér­tett háti­zsák­ját rán­gat­ja, majd több­ször meg is üti a fér­fit, ezután pedig a járó­ke­lők köz­be­lé­pé­se látható.