Főoldal » Archív » Jász-Nagykun-Szolnok megyében megszületett az első egyezségkötés az ügyész és a gyanúsított között

A Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség egyez­sé­get kötött a garáz­da­ság vét­sé­gé­vel gya­nú­sít­ha­tó jász­be­ré­nyi férfival. 

2018. júli­us 1. nap­ján lépett hatály­ba az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény, amely szá­mos új jog­in­téz­ményt veze­tett be a bün­te­tő­el­já­rá­sok gyor­sí­tá­sá­nak cél­já­val. Az egyez­ség köté­se ilyen új eljá­rá­si forma, mely lehe­tő­sé­get ad arra, hogy az ügyész­ség és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­je meg­ál­la­pod­jon az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­ről és annak következményeiről.

Az egyez­ség­ben fog­lal­tak sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. már­ci­us 11-én, a haj­na­li órák­ban Jász­be­rény­ben, az egyik sörö­ző­ben min­den ok nél­kül több ízben meg­ütött és meg­rú­gott egy ott tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet. A meg­bot­rán­koz­ta­tó cse­lek­mé­nyé­vel a gya­nú­sí­tott a garáz­da­ság vét­sé­gét való­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség által meg­je­lölt bűn­cse­lek­ményt a gya­nú­sí­tott az egyez­ség köté­se­kor beis­mer­te, melyet a meg­lé­vő bizo­nyí­té­kok is alá­tá­masz­tot­tak. A gya­nú­sí­tott elfo­gad­ta, hogy az ügyész­ség a bíró­ság­hoz benyúj­tott vád­irat­ban 700.000 forint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a gya­nú­sí­tott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt.

A meg­kö­tött egyez­ség alap­ján a Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség 2018. szep­tem­ber 11. nap­ján a Jász­be­ré­nyi Járás­bí­ró­ság­hoz vád­ira­tot nyúj­tott be, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az egyez­sé­get hagy­ja jóvá.

A bíró­ság az egyez­sé­get meg­vizs­gál­va az ügy elő­ké­szí­tő ülé­sén dönt­het arról, hogy az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja és az indít­vány sze­rin­ti bün­te­tést kiszab­ja, de dönt­het úgy is, hogy a jóvá­ha­gyást meg­ta­gad­ja és ebben az eset­ben a ren­des eljá­rás sze­rint foly­ta­tó­dik a büntetőeljárás.