Főoldal » Hírek » Játszótéri konfliktus miatt durva verést kapott a kisgyermekes anya - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő és egy  férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020 ápri­li­sá­ban, egy dél­előtt, egy mis­kol­ci köz­te­rü­le­ten szó­vál­tás­ba kerül­tek a sér­tett kis­gyer­me­kes nővel ami­att, mert a gyer­me­ke a vád­lot­tak kis­ko­rú gyer­me­ké­vel a ját­szó­té­ren konf­lik­tus­ba került.

Han­go­san szi­dal­maz­ták a nőt, majd a vád­lot­tak közül a nő meg­lök­te, ami­től a sér­tett a föld­re esett és beütöt­te a fejét, ezután a hajá­nál fogva meg­fog­ta és ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett­nek csak nehéz­sé­gek árán sike­rült fel­áll­nia és meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban a nő vád­lott ebben meg­aka­dá­lyoz­ta azzal, hogy olyan erő­vel meg­rúg­ta, ami­től ismé­tel­ten a föld­re esett, majd újból a már föl­dön lévő sér­tet­tet tovább rugdosta.

A cse­lek­mény során jelen volt a férfi vádlott-társ, aki végig­néz­te a bán­tal­ma­zást, köz­ben olyan kije­len­tést tett, hogy „nő a nő ellen”. Ami­kor a sér­tett védel­mé­ben meg­ér­ke­zett édes­any­ja, fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­ta­kat, hogy fejez­zék be a lánya elle­ni táma­dást, és attól tart­va, hogy a férfi vádlott-társ eset­leg a lányát bán­tal­maz­ni fogja, meg­pró­bál­ta lefog­ni az ököl­be szo­rí­tott kezét, ekkor viszont a férfi ököl­lel meg­ütöt­te őt.

A sér­tet­tek közül a kis­gyer­me­kes anya a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, a védel­mé­re kelő any­ján is zúzó­dá­sos sérü­lé­sek kelet­kez­tek, azon­ban nem ter­jesz­tet­tek elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben pénz­bün­te­tést, míg a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.