Főoldal » Archív » Javított a jegyein – meghamisította a bizonyítványát

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te azt a fia­talt, aki 2019-ben a tanév végén bizo­nyít­vá­nyá­ban az érdem­je­gye­it meghamisította.

A tizen­hét éves lány - aki egy Nóg­rád megyei közép­is­ko­la tanu­ló­ja volt -, a 2018/2019-es tanév végén kiosz­tott bizo­nyít­vá­nyá­ban sze­rep­lő osz­tály­za­ta­i­nak egy részé­vel nem volt elé­ge­dett, így elha­tá­roz­ta, hogy néhá­nyat eggyel jobb­ra javít. A bizo­nyít­vány­ból a még üres 14. oldalt rára­gasz­tot­ta a 2018/2019. tan­év­ben elért érdem­je­gye­it tar­tal­ma­zó 6. oldal­ra, majd az üres oldalt az ada­ta­i­val kitöl­töt­te, és a törzs­lap­ján sze­rep­lő ered­mé­nyek­hez képest a tar­tal­mát úgy vál­toz­tat­ta meg, hogy angol és mate­ma­ti­ka tár­gyak­ból a köze­pes érdem­je­gyet jóra, a tör­té­ne­lem­ből kapott elég­sé­ges érdem­je­gyet pedig köze­pes­re módosította.

A szü­lők a hami­sí­tást nem vet­ték észre, a diák­lány osz­tály­fő­nö­ke pedig a módo­sí­tá­so­kat 2019 szep­tem­be­ré­ben észlelte.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott közokirat-hamisítás bűn­tet­tét követ­te el.

A lány a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, azt meg­bán­ta. Erre tekin­tet­tel a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy vele szem­ben bün­te­tés kisza­bá­sa vagy más intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sa nem szük­sé­ges, ezért meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te. Az ügyész­ség a cse­lek­mény hely­te­le­ní­té­se mel­lett arra is fel­szó­lí­tot­ta, hogy a jövő­ben tar­tóz­kod­jon bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től, mert ellen­ke­ző eset­ben a ható­sá­gok bíró­sá­gi fele­lős­ség­re voná­sát fog­ják kezdeményezni.

A lány tehát elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást, ami a bíró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mert annak nem kel­lett lefoly­tat­nia a bün­te­tő­el­já­rást, továb­bá a bűn­cse­lek­mény fel­fe­de­zé­sét köve­tő­en rövid időn belül a fia­tal fele­lős­ség­re voná­sa megtörtént.