Főoldal » Archív » Jegyvizsgálóra támadt az ittas hajdúszoboszlói férfi

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a kala­uz fel­szó­lí­tá­sá­ra nem adta át ellen­őr­zés­re a menet­je­gyét, hanem két­szer is meg­lök­te a sér­tet­tet.

Az ittas haj­dú­szo­bosz­lói férfi 2019. júli­us 15-én este 21:24 perc­kor szállt fel Deb­re­cen­ben a Haj­dú­szo­bosz­ló irá­nyá­ba tartó sze­mély­vo­nat­ra. A férfi Deb­re­cen­ben menet­je­gyet nem vásá­rolt. A sze­mély­vo­na­ton egyen­ru­hát vise­lő sér­tett volt jegy­vizs­gá­ló­ként szol­gá­lat­ban.

Deb­re­cen és Ebes meg­ál­ló­he­lyek között a sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy mutas­sa be, illet­ve adja át a menet­je­gyét. A vád­lott ennek nem tett ele­get, azon­ban azt sem közöl­te a jegy­vizs­gá­ló­val, hogy nincs menet­je­gye. A fel­szó­lí­tást köve­tő­en indu­la­tos módon trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te a jegy­vizs­gá­lót, majd a mell­ka­sá­nál meg­fog­va őt meg­lök­te. A sér­tett az egyen­sú­lyá­ból kibil­lent, de nem esett el.

A jegy­vizs­gá­ló a vád­lott agresszi­vi­tá­sá­tól tart­va segít­sé­get kért a sze­rel­vé­nyen távo­labb ülő uta­sok­tól. Velük együtt vissza­ment hozzá és fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy Ebes meg­ál­ló­he­lyen száll­jon le. Miu­tán a vonat meg­állt, a vád­lott nem szállt le. Ezt köve­tő­en a sér­tett ismé­tel­ten közöl­te a vád­lot­tal, hogy ellen­őriz­nie kell a menet­je­gyét, ezért azt adja át. A vád­lott tovább­ra sem mond­ta meg, hogy nincs menet­je­gye, azon­ban ismé­tel­ten meg­lök­te a sér­tet­tet a vál­lá­nál, aki­nek sike­rült az egyen­sú­lyát meg­tar­ta­nia. A vád­lott ekkor közel­ről a sér­tett arcá­ba kia­bált, trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te. A jegy­vizs­gá­ló segít­sé­gé­re sie­tett uta­sok meg­pró­bál­ták az indu­la­tos vád­lot­tat lecsil­la­pí­ta­ni, azon­ban nem jár­tak ered­ménnyel. A sér­tett ekkor mobil­te­le­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, Haj­dú­szo­bosz­lón a vád­lot­tat a kiér­ke­ző rend­őrök elfog­ták és leszál­lí­tot­ták a sze­rel­vény­ről.

A vád­lott a jegy­vizs­gá­lót jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta, aki ennek során sérü­lést nem szen­ve­dett.

A hatá­lyos bün­te­tő­jo­gi ren­del­ke­zés értel­mé­ben a vona­ton jegy­vizs­gá­ló­ként szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő alkal­ma­zott köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a vissza­eső vád­lott ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.