Főoldal » Archív » Jelentős kárt okozó csalássorozatot követett el a budapesti jogász

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó üzlet­sze­rű­en, és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal jogász vég­zett­sé­gű, 42 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki az egyik mobil­szol­gál­ta­tó meg­té­vesz­té­sé­vel jutott nagy érté­kű mobil­te­le­fo­nok­hoz, majd azo­kat értékesítette.

A vád­lott 2015-ben nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élt, mun­ka­hellyel, illet­ve rend­sze­res meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy az egyik mobil­szol­gál­ta­tó sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás­so­ro­zat révén fog pénz­hez jutni.

A mód­szer lénye­ge min­den eset­ben az volt, hogy a vád­lott az ország külön­bö­ző pont­ja­in – így töb­bek között Sió­fo­kon - fel­ke­res­te a mobil­szol­gál­ta­tó érté­ke­sí­té­si part­ne­re­it, ahol hamis okira­to­kat – így meg­ha­tal­ma­zást és alá­írá­si cím­pél­dányt -fel­hasz­nál­va magát külön­bö­ző cégek kép­vi­se­lő­jé­nek adta ki, majd a cégek nevé­ben rész­let­fi­ze­té­si ked­vez­ménnyel egy­szer­re több, nagy érté­kű mobil­te­le­font vásá­rolt úgy, hogy a készü­lé­kek kezdő rész­le­te­it az ügy­let hite­les­sé­gé­nek iga­zo­lá­sa érde­ké­ben nyom­ban befi­zet­te. Az álkép­vi­se­lő vád­lott­nak a cégek­kel sem­mi­lyen kap­cso­la­ta nem volt, és a tár­sa­sá­gok csak akkor sze­rez­tek tudo­mást a nevük­ben kötött szer­ző­dé­sek­ről, ami­kor a sér­tett mobil­szol­gál­ta­tó a továb­bi rész­le­tek meg­fi­ze­té­se érde­ké­ben jelent­ke­zett náluk.

A vád­lott a csa­lás­so­ro­za­tot 2015 júli­u­sa és 2016 már­ci­u­sa között követ­te el, mely­nek során a mobil­szol­gál­ta­tó 21 érté­ke­sí­té­si part­ne­rét ejtet­te téve­dés­be úgy, hogy alkal­man­ként 347.000,-Ft és 1.320.000,-Ft közöt­ti érté­kű mobil­te­le­fo­no­kat szer­zett meg, melyek érté­ke­sí­té­se révén rend­sze­res bevé­tel­hez jutott. A vád­lott ezen idő­szak alatt közel 15 mil­lió forint kárt oko­zott a sér­tett társaságnak.

A férfi végül 2016 már­ci­u­sá­ban egy buda­pes­ti szer­ző­dés­kö­tés során bukott le, mivel az érté­ke­sí­tő­nek gya­nús­sá vált a visel­ke­dé­se, és rend­őrt hívott. A vád­lott a nyo­mo­zás során kül­föld­re szö­kött, az elle­ne kibo­csá­tott euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs 2018 máju­sá­ban ered­mény­re veze­tett, Német­or­szág­ban elfog­ták és magyar ható­sá­gok­nak átadták.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­tat a sér­tett­nek oko­zott kár megtérítésére.