Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedett egy osztrák férfi egy fesztiválon, ítélet született- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az oszt­rák fér­fi­val szem­ben, aki 2017. augusz­tu­sá­ban, egy Fejér megyei fesz­ti­vá­lon jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert tar­tott magá­nál azért, hogy azt értékesítse.

A vád­irat sze­rint a ter­helt isme­ret­len for­rás­ból külön­bö­ző típu­sú kábí­tó­szert szer­zett meg azért, hogy a fesz­ti­vá­lon elad­ja. A férfi 2017. augusz­tus 2-án a ren­dez­vé­nyen ango­lul meg­szó­lí­tot­ta egy civil ruhá­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrt és kábí­tó­szert kínált neki eladás­ra. A ter­helt­tel szem­ben rend­őri intéz­ke­dés tör­tént, amely során tás­ká­já­ból és ruhá­za­tá­ból külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket és új pszi­cho­ak­tív anya­got fog­lal­tak le. Lefog­lal­ták továb­bá a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­hez hasz­nált mér­le­get, vala­mint az érté­ke­sí­tés­ből szár­ma­zó közel 60.000 forin­tot, 1.300 eurót és 60 sváj­ci fran­kot. A férfi, mielőtt tet­ten érték, maga is fogyasz­tott cse­kély mennyi­sé­gű kábítószert.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék íté­le­té­ben a vád­lot­tat öt év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, öt évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­sze­rek elkob­zá­sá­ról és a bűnös vagyon­gya­ra­po­dás elvo­ná­sá­ról rendelkezett.