Főoldal » Archív » Jelentősen súlyosította a Pécsi Ítélőtábla a barátnőjét megkéselő román férfi büntetését

A Somogy Megyei Főügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se foly­tán a Pécsi Íté­lő­táb­la négy év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki azzal a negy­ven­hét éves fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott part­ne­ré­nek.

A koráb­ban ember­ölés miatt elítélt vád­lott 2018 máju­sá­ban Fonyód­ra uta­zott, hogy báty­ja volt élet­tár­sá­val fel­ve­gye a kap­cso­la­tot. A nővel 2018 júni­u­sá­tól rend­sze­re­sen talál­ko­zott, több­ször tar­tóz­ko­dott laká­sán, nála is aludt, azon­ban ita­lo­zó élet­mód­ján nem vál­toz­ta­tott.

A férfi fél­té­keny volt, rend­sze­re­sen vesze­ke­dett a sér­tet­tel, ahogy 2018 júli­u­sá­ban is.  A vád sze­rint aznap este a férfi egy vita hevé­ben hir­te­len moz­du­lat­tal pofon vágta a mel­let­te fekvő nőt, aki fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, taka­rod­jon onnan, ami­től a férfi még inkább indu­lat­ba jött. A vád­lott elő­vett nad­rág­ja zse­bé­ből egy hét cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést, majd a sér­tett­hez lépett, hanyatt lökte és több­ször a föl­dön fekvő sér­tett felé szúrt, az egyik szú­rás a sér­tett mell­ka­sá­ba hatolt.

A vád­lott szú­rá­sa a sér­tett mell­üre­gét nem érte el, azon­ban annak meg­nyí­lá­sa köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett volna, ennek elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt három év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely bün­te­tést a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyész­sé­gi fel­leb­be­zés foly­tán egy évvel emelt fel a Pécsi Íté­lő­táb­la.