Főoldal » Archív » Jelentősen súlyosították a csalás miatt kiszabott büntetést

Ügyé­szi fel­leb­be­zés nyo­mán nyolc­van­öt nap elzá­rás helyett egy év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék azt a har­minc­két éves fér­fit, aki 2016-ban, majd 2017-ben több sze­mélyt káro­sí­tott meg Haj­más­ké­ren azzal, hogy jóin­du­la­tu­kat kihasz­nál­va valót­la­nul, beteg gyer­me­ke ellá­tá­sá­ra, gyógy­sze­re­i­re kért tőlük pénzt.

Az ügy­ben a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség 2018 ápri­li­sá­ban több­rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, mivel az elkö­ve­tő azzal a kita­lált ürüggyel, hogy van egy beteg gyer­me­ke, aki kór­ház­ban van és a gyógy­sze­rei kivál­tá­sá­hoz pénz­re van szük­ség, több sér­tett­hez is becsön­ge­tett Haj­más­ké­ren, majd pénzt kért tőlük.

Az elkö­ve­tő több­nyi­re hat­van év felet­ti nőket káro­sí­tott meg, illet­ve pró­bált meg­ká­ro­sí­ta­ni, akik közül hár­man vissza­uta­sí­tot­ták a férfi kéré­sét, és közöl­ték, nem tud­nak neki pénzt adni, de másik három sér­tet­től a ter­helt 2400, 5000, illet­ve 10 000 forin­tot kapott.

2017 már­ci­u­sá­ban egy haj­más­ké­ri férfi hul­la­dék­va­sat adott a ter­helt­nek, akit ezután több héten keresz­tül azzal az ürüggyel kere­sett fel, hogy van egy beteg leány­gyer­me­ke a kór­ház­ban, és a gyógy­sze­rek kivál­tá­sá­hoz, vala­mint a buda­pes­ti kór­há­zi láto­ga­tá­sok­hoz pénz­re lenne szük­sé­ge, ami neki, mint köz­mun­kás­nak, nem áll a ren­del­ke­zé­sé­re. A sér­tett hitt a férfi több eset­ben könnyek között elő­adott kéré­sé­nek, és rész­le­tek­ben, össze­sen 75 000 forin­tot adott neki.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző tény­ál­lást és minő­sí­tést álla­pí­tott meg és nyolc­van­öt nap elzá­rás­ra ítél­te a már több­ször bün­te­tett elkö­ve­tőt. Az ügyész súlyo­sabb bün­te­tés, sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, ame­lyet a tör­vény­szék­hez benyúj­tott indít­vá­nyá­ban a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség is fenn­tar­tott.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a jog­erős íté­le­té­ben az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak talál­ta, az első fokon kisza­bott bün­te­tést súlyo­sí­tot­ta, és az elkö­ve­tőt egy év hat hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te.