Főoldal » Archív » Jogellenesen számít fel díjat az egyik nagy hazai tv és internet szolgáltató

A Pest Megyei Főügyész­ség a fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben foly­ta­tott tevé­keny­sé­ge köré­ben újabb hazai tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós szol­gál­ta­tó ellen indí­tott pert az elő­fi­ze­tők­kel szem­ben jog­sza­bály­sér­tő­en fel­szá­mí­tott pénz­össze­gek miatt.

 Az egyik hazai internet-, telefon- és TV szol­gál­ta­tó egy­sé­ge­sen 595 Ft össze­gű köt­bért szá­mít fel mind­azon elő­fi­ze­tői ter­hé­re, akik az arra meg­je­lölt fize­té­si határ­idő letel­te után nem fize­tik meg tar­to­zá­su­kat. Erre több száz­ezer eset­ben került sor az elmúlt egy évben.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ugyan­ak­kor ez a gya­kor­lat nem felel meg a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek­nek. A mulasz­tás miatt kiszab­ha­tó köt­bér­nek jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lei van­nak. Annak iga­zod­nia kell a tar­to­zás össze­gé­hez és mulasz­tás idő­tar­ta­má­hoz is. A szol­gál­ta­tó a jog­sza­bály ren­del­ke­zé­se­i­től a szer­ző­dés­ben sem tér­het el.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért a kere­se­té­ben azt kéri a bíró­ság­tól, hogy álla­pít­sa meg a szol­gál­ta­tó jog­sér­tő gya­kor­la­tát és tilt­sa el ettől a díjfelszámítástól.

A főügyész­ség már koráb­ban is indí­tott pert fogyasz­tói kése­de­lem ese­tén jog­sza­bály­sér­tő módon alkal­ma­zott jog­kö­vet­kez­mé­nyek miatt, akkor az egyik hazai mobil­szol­gál­ta­tó ellen. A cég az SMS-ben kül­dött fize­té­si fel­szó­lí­tá­sok díját szá­mol­ta fel ügy­fe­lei ter­hé­re jog­sza­bály­sér­tő­en. A peres eljá­rás idő­köz­ben lezá­rult, a bíró­ság jog­erős íté­le­té­vel a főügyész­ség kere­se­té­nek tel­jes egé­szé­ben helyt adott.

A koráb­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény elér­he­tő az aláb­bi linken:

https://ugyeszseg.hu/a-fogyasztok-jogainak-vedelme-erdekeben-inditott-ugyeszi-perek/