Főoldal » Hírek » Jogerős börtönbüntetés a korlátozottan cselekvőképes sértett szexuális szolgáltatásait szervező férfinak- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki tár­sa­i­val egy kor­lá­to­zot­tan cse­lek­vő­ké­pes pros­ti­tu­ált szá­má­ra ügy­fe­le­ket szervezett.

Egy Zala megyei tele­pü­lé­sen élő pár­hoz 2017-ben köl­tö­zött a sér­tett, ahol élet­vi­tel­sze­rű­en velük lakott. A mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző, szo­ci­á­lis segély­ben része­sü­lő szál­lás­adók rend­sze­re­sen, haszon­szer­zé­si cél­lal segí­tet­ték a cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kor­lá­to­zó gond­nok­ság alatt álló lány pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét, amely­nek szer­ve­zé­sé­ben a vád­lott is köz­re­mű­kö­dött.  Ennek során a sér­tett szol­gál­ta­tá­sa­it fér­fi­ak részé­re aján­lot­ták, hir­det­ték, a sér­tet­tet az együtt­lé­tek hely­szí­né­re – ese­ten­ként kül­föld­re is - elszállították.

A bíró­ság a sér­tet­tet befo­ga­dó párt koráb­ban hozott jog­erős íté­le­té­vel foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt 2 év 6 hónap, illet­ve 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A sér­tett ügy­fe­le­i­nek köz­ve­tí­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő vád­lot­tat az első­fo­kú bíró­ság foly­ta­tó­la­go­san, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért  1 év 6 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a vád­lott a bűn­cse­lek­ményt nem bűn­se­géd­ként, hanem tet­tes­ként követ­te el.


A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülé­sen az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en helybenhagyta.