Főoldal » Archív » Jogerős ítélet a gondozási kötelezettsége elmulasztásával édesanyja halálát okozó férfival szemben

A Pécsi Íté­lő­táb­la – a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en – másod­fo­kon is ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek azt a vád­lot­tat, aki a gon­do­zás­ra szo­ru­ló édes­any­ja meg­fe­le­lő ellá­tá­sá­ról nem gon­dos­ko­dott, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett elhunyt.

A 67 éves tor­va­ji fér­fit az első­fo­kú bíró­ság – az ügyé­szi vád­nak meg­fe­le­lő­en – 2018. ápri­li­sá­ban mulasz­tás­sal elkö­ve­tett ember­ölés miatt 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, mivel gon­do­zás­ra, ápo­lás­ra szo­ru­ló 86 éves édes­any­ja meg­fe­le­lő ellá­tá­sát elmu­lasz­tot­ta. A jog­sza­bály alap­ján fenn­ál­ló gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gét annak tuda­tá­ban sem tel­je­sí­tet­te, hogy e maga­tar­tás a moz­gá­sá­ban nagy­mér­ték­ben kor­lá­to­zott, magá­ról gon­dos­kod­ni kép­te­len, beteg­sé­gei és sérü­lé­sei miatt orvo­si ellá­tást igény­lő sér­tett halá­lát ered­mé­nyez­he­ti. A mulasz­tás okán a sér­tett egész­sé­gi álla­po­ta foko­za­to­san nagy­mér­ték­ben meg­rom­lott, végül elhunyt.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott volt, ezért annak hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt. A másod­fo­kú bíró­ság az első­fo­kú bíró­ság és az ügyész­ség állás­pont­ját a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­se tekin­te­té­ben osz­tot­ta, a vád­lott bün­te­té­sét azon­ban – első­sor­ban idős korá­ra figye­lem­mel - 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra enyhítette.