Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet a külföldi kábítószer-kereskedők ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­té­se­ket azon vád­lot­tak­kal szem­ben, akik érté­ke­sí­té­si cél­lal jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert szál­lí­tot­tak Magyarországra.

A vád­lot­tak albán anya­nyel­vű szerb állam­pol­gá­rok. Egyi­kük régi isme­rő­se egy magyar állam­pol­gár, aki­vel 2018. végén meg­ál­la­po­dott abban, hogy Szer­bi­á­ból kábí­tó­szert szál­lít Magyar­or­szág­ra, ame­lyet tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból az isme­rő­se ingat­la­nán tárol. A meg­szer­zett hero­in Magyar­or­szág­ra szál­lí­tá­sá­val két tár­sát bízta meg. Egyi­kük e cél­ból Szer­bi­á­ban egy gép­ko­csit bérelt, ame­lyet kábí­tó­szer elrej­té­se cél­já­val átala­kí­tot­tak, majd 2019. már­ci­u­sá­ban a kábí­tó­szert az ország­ba behoz­ta, és azt tár­sá­val a meg­bí­zó­juk által meg­adott sió­fo­ki címre szállította.

Az első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat – a vád­dal egye­ző­en – társ­tet­tes­ként, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 9-9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te őket, vala­mint mind­há­rom vád­lot­tat kiuta­sí­tot­ta az ország területéről.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a véde­lem fel­men­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Íté­lő­táb­la a vád­lot­tak­ra első­fo­kon kisza­bott bün­te­té­se­ket helybenhagyta.