Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet a zalai kábítószer-kereskedő ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú íté­le­tet azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki Zala vár­me­gyé­ben kábí­tó­szer­rel kereskedett.

A 28 éves férfi egy zalai város­ban 2019 júni­u­sá­tól mint­egy öt hóna­pon át külön­bö­ző fogyasz­tók­nak rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett amfe­ta­mint vala­mint kan­na­biszt. 2019 novem­be­ré­ben a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott laká­sán továb­bi  jelen­tős mennyi­sé­gű, érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert talált és fog­lalt le.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2022 októ­be­ré­ben – a vád­dal egye­ző­en – jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon hozott jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést fegy­ház helyett bör­tön­ben ren­del­te vég­re­haj­ta­ni, egye­bek­ben az első­fo­kú íté­le­tet helybenhagyta.