Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet egy pénzmosásra specializálódott hazai bűnözői csoport nigériai vezetőjével szemben - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2018 júni­u­sá­ban pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy Magyar­or­szá­gon 2011. óta élet­vi­tel­sze­rű­en tar­tóz­ko­dó nigé­ri­ai állam­pol­gár és tár­sai ellen.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. feb­ru­ár 26-án, az első rendű vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki pénz­mo­sás bűn­tet­té­ben, vala­mint pénz­mo­sás­ban meg­ál­la­po­dás vét­sé­gé­ben, ame­lyért őt három év bör­tön­bün­te­tés­re, három év Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tás bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 1.000 € összeg­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint, a nigé­ri­ai állam­pol­gár vád­lott egy nem­zet­kö­zi inter­ne­tes bűnö­zői háló­zat tevé­keny­sé­gét segí­tet­te. A csa­lá­si mód­szer az volt, hogy kül­föl­di gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­se­i­nek fel­de­rí­té­sé­vel, fel­tö­ré­sé­vel fel­tér­ké­pez­ték e cégek üzle­ti part­ne­re­it, majd külső kom­mu­ni­ká­ci­ós meg­je­le­né­sük jel­leg­ze­tes­sé­ge­it utá­noz­va fel­szó­lí­tot­ták a sér­tet­ti cége­ket, hogy a part­ner­rel fenn­ál­ló üzlet­kö­té­sek­ből szár­ma­zó fize­té­si köte­le­zett­sé­ge­i­ket új, a bűnö­zői cso­port által meg­adott magyar­or­szá­gi bank­szám­lák­ra teljesítsék.

Az első rendű vád­lott fel­ada­ta az volt, hogy az így meg­szer­zett fize­té­sek foga­dá­sá­ra magyar bank­szám­lá­kat nyit­tas­son, ami­hez ele­in­te egy, majd később több magyar bűn­tár­sát hasz­nál­ta fel. A 2016 júli­u­sá­tól így lét­re­ho­zott buda­pes­ti háló­zat­nak ő volt a feje.

Az ő meg­bí­zá­sá­ból eljá­ró vádlott-társai sze­re­pe az volt, hogy a működ­te­tés­re irá­nyu­ló tény­le­ges szán­dék nél­kül magyar gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat ala­pít­sa­nak, vásá­rol­ja­nak, majd azok­nak magyar, illet­ve szlo­vák pénz­in­té­zet­ben bank­szám­lát nyis­sa­nak és az ezen szám­lák­ra alkal­man­ként több 10.000.000.-Ft érték­ben, €, illet­ve $-ban érke­ző pénz­össze­ge­ket pár ezer forin­tos juta­lék elle­né­ben fel­ve­gyék. Az így fel­vett össze­ge­ket az első rendű vád­lott­hoz jut­tat­ták vissza.

A sér­tett kül­föl­di gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok román, viet­ná­mi, malaj­zi­ai, indo­né­zi­ai, kínai, illet­ve Egye­sült Államok-beli cégek vol­tak. A sér­tett cégek között sze­re­pelt egy neves fran­cia lab­da­rú­gó­csa­pat is. A sér­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak oko­zott kár egy része meg­té­rült, mert a téves uta­lást idő­köz­ben ész­lel­ték, azt a szám­la­ve­ze­tő bank­juk­kal közöl­ték, akik intéz­ked­tek a magyar­or­szá­gi ban­kok felé a kifi­ze­té­sek megakadályozására.

A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség 2020 júni­u­sá­ban elő­ter­jesz­tett indít­vá­nya ered­mény­re vezetett.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2021. feb­ru­ár 2-án kihir­de­tett jog­erős másod­fo­kú íté­le­té­vel, a per­or­vos­lat­tal érin­tett vád­lot­tak bűnös­sé­gét egy-egy eset­ben külö­nö­sen nagy vagy azt meg­ha­la­dó érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te, továb­bá a har­mad rendű vád­lot­tal szem­ben 30.000.-Ft-ra és 70 € összeg­re ugyan­csak vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/vademeles-egy-nemzetkozi-bunozoi-halozat-nigeriai-szarmazasu-magyarorszagi-vezetője-es-magyar-tarsai-ellen