Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet kábítószer-kereskedők ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erős íté­le­tet hozott azon dél-dunántúli vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik rend­sze­re­sen, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel kereskedtek.

A vád sze­rint az egyik vád­lott, aki maga is kábítószer-fogyasztó volt ugyan­ak­kor jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­zett, 2019. nya­rán egy tár­sá­val meg­ál­la­po­dott, hogy őt a kábítószer-beszerzési célú uta­zá­sai során gép­ko­csi­val szál­lít­ja, amely­nek fejé­ben a kábí­tó­szer­ből része­sül. Ennek meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tat társa 2019. máso­dik felé­ben és 2020. ele­jén havon­ta több alka­lom­mal külön­bö­ző hely­szí­nek­re szál­lí­tot­ta, ahol exta­sy tab­let­tá­kat vásá­rolt, melye­ket több sze­mély­nek továbbértékesített.

Vevő­kö­ré­nek bővü­lé­se okán a vád­lott később új beszer­zé­si for­rá­so­kat kere­sett, amely­nek kere­té­ben 2020-ban egy álta­la külön­bö­ző ren­dez­vé­nyek­ről ismert sze­méllyel vette fel a kap­cso­la­tot, aki saját roko­nát köz­ve­tí­tet­te ki az ügy­let­hez. Emel­lett egy nőis­me­rő­sé­től is több­ször vásá­rolt kábítószert.

Az első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a kábí­tó­szert érté­ke­sí­tő vád­lot­tat, vala­mint a szert szin­tén érté­ke­sí­tő nőis­me­rő­sét tet­tes­ként, segí­tő­it bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért a tet­te­se­ket 9 év, illet­ve 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, a bűn­se­gé­de­ket 7 év, illet­ve 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a tet­tes­ként elítélt vád­lott és a bűn­se­géd­ként elítélt tár­sai eny­hí­tés iránt fel­leb­bez­tek, az ugyan­csak tet­tes­ként elítélt nőis­me­rős az íté­le­tet tudo­má­sul vette. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő vád­lott bün­te­té­sét 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re eny­hí­tet­te. A két társa által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­sét rész­ben meg­vál­toz­tat­ta, és bűnös­sé­gü­ket kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­ben is meg­ál­la­pít­va az első­fo­kon kisza­bott bün­te­té­sük tar­ta­mát 5 évre, illet­ve 2 év 6 hónap­ra mérsékelte.