Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet zalai kábítószer-kereskedők ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erő­sen elítél­te azo­kat a vád­lot­ta­kat, akik a vád sze­rint jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek.

A három vád­lott közül ket­ten élet­tár­sak, akik 2019 ele­jé­től közö­sen, haszon­szer­zé­si cél­lal sze­rez­tek be kábí­tó­sze­re­ket, így mari­hu­á­nát, speed port, illet­ve ecs­ta­sy tab­let­tá­kat. A szert mobil­te­le­fo­nos üze­net­vál­tás, vala­mint köz­ve­tí­tő sze­mély útján érté­ke­sí­tet­ték a fogyasz­tók­nak.

A har­ma­dik vád­lott 2020 ele­jé­től inter­ne­tes ren­de­lés útján kül­föld­ről szer­zett be kábí­tó­szert, ame­lyet rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett, illet­ve maga is fogyasz­tott.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a 2022 már­ci­u­sá­ban hozott íté­le­té­ben az élet­tár­sa­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 8-8 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te őket. A har­ma­dik vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a har­ma­dik vád­lott ese­tén a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa, és ter­hé­re kísér­let helyett befe­je­zett bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pí­tá­sa iránt fel­leb­be­zett, egye­bek­ben az ügyész az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügy­ben a mai napon kihir­de­tett íté­le­té­vel az egyik, első­fo­kon 8 évre ítélt vád­lott bün­te­té­sét 6 évre eny­hí­tet­te, vala­mint a kábí­tó­szert inter­net­ről ren­de­lő vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sét a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en meg­vál­toz­tat­ta. Egye­bek­ben az első­fo­kú íté­le­tet hely­ben­hagy­ta.