Főoldal » Archív » Jogerősen befejeződött a gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vád miatt indult bírósági eljárás

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, ame­lyet a másod­fo­kú bíró­ság a védel­mi fel­leb­be­zést elbí­rál­va hely­ben­ha­gyott.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fér­fi­val szem­ben, aki tata­bá­nyai laká­sá­ban 2018. feb­ru­ár 20. nap­já­ig 4.518 darab, tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről, a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal, cél­za­to­san a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló módon ábrá­zo­ló fénykép- és video­fel­vé­telt szer­zett meg inter­ne­tes olda­lak­ról. A fel­vé­te­le­ket lap­top­já­nak win­ches­te­rén tar­tot­ta, ame­lye­ket a nyo­mo­zó ható­ság a laká­sán tar­tott kuta­tás során lefog­lalt.

Az ügyész­ség a bíró­sá­gi eljá­rás­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint a lap­top win­ches­te­ré­nek elkob­zá­sát ren­del­je el.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a vád­lot­tat 1 év 10 hónap tar­ta­mú, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett  bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint a win­ches­tert is elko­boz­ta.

Az íté­let­tel szem­ben a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért.

A másod­fo­kú bíró­ság vég­zé­sé­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a védő fel­leb­be­zé­se alap­ta­lan, ezért az első­fo­kú íté­le­tet hely­ben­hagy­ta, erre figye­lem­mel a benyúj­tott vád min­den­ben meg­ala­po­zott volt.