Főoldal » Hírek » Jogerősen elítélték a kábítószercsempész férfit - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki tár­sá­val együtt Belg­rád­ból Buka­rest­be kívánt kábí­tó­szert eljuttatni.

Az íté­let sze­rint a román állam­pol­gár férfi tár­sá­val együtt arra vál­lal­ko­zott, hogy kábí­tó­szert szál­lí­ta­nak Belg­rád­ból Buka­rest­be. Ennek érde­ké­ben 2019 novem­be­ré­ben a szerb fővá­ros­ból Buda­pest­re köz­le­ke­dő autó­busz­já­ra­ton sze­mé­lyen­ként 2-2 bőrönd­be elrejt­ve több mint 43,5 kg kan­na­biszt helyez­tek el. A kábí­tó­szert az ország­ba belé­pés­kor a rösz­kei határ­át­ke­lőn fel­fe­dez­ték. A két férfi a bűnös­sé­gét beismerte.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a fér­fit 8 év, tár­sát 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, és őket a  sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sük­kel azo­nos idő­tar­tam­ra kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.

Az ügyész­ség a hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt férfi ter­hé­re jelen­tett be fel­leb­be­zést súlyo­sí­tás érde­ké­ben. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a fel­leb­be­zést fenntartotta.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az ügyé­szi indít­ványt ala­pos­nak ítél­te, a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 9 évre súlyo­sí­tot­ta, és azt fegy­ház­ban ren­del­te vég­re­haj­ta­ni, továb­bá a fér­fit kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság lehetőségéből. 

A bíró­ság a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­ban fog­lal­ta­kat oszt­va úgy ítél­te meg, hogy a jelen­tős tár­gyi súlyú cse­lek­ményt elkö­ve­tő férfi foko­zott veszélyt jelent a tár­sa­da­lom­ra, emel­lett a most elbí­rált bűn­cse­lek­ményt a hazá­já­ban koráb­ban vele szem­ben kábítószer-kereskedelem miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­ság alatt követ­te el.

Az íté­let jogerős.