Főoldal » Hírek » Jogerősen elítélték a szexmunkásokat menedzselő egykori popénekest - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a napok­ban hozott jog­erős íté­le­té­vel az egy­ko­ri pop­ze­nész bün­te­té­sét azzal hagy­ta hely­ben, hogy az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek rész­ben helyt adva, mint­egy 2.7 mil­lió forint bűn­cse­lek­mény során szer­zett összeg­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

2020. novem­ber 13-án hir­de­tett első­fo­kú íté­le­tet a Fővá­ro­si Tör­vény­szék abban a bűn­ügy­ben, amely­ben egy egy­ko­ri pop­együt­tes front­em­be­re és két társa 2010. és 2011. évben hir­de­té­sek és sze­mé­lyes kap­cso­la­tok útján egy sváj­ci bor­dély­ba fia­tal, magyar nőket köz­ve­tí­tet­tek és utaz­tat­tak ki. A bor­dély veze­tő­je „juta­lé­kot” fize­tett, a volt éne­kes a kéj­nők­től mene­dzse­lé­sü­kért „havi díjat” kért és kapott azok pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó jöve­del­mé­ből. A férfi három „ügy­fe­lé­től” meg­té­vesz­tés­sel mil­li­ós össze­ge­ket vett át, ame­lye­ket befek­tet­ni ígért, azon­ban azo­kat magá­ra és az együt­tes­re költötte.

Az eljá­ró tör­vény­szék a volt éne­kest bűnös­nek mond­ta ki több rend­be­li kerí­tés, csa­lás, vala­mint kitar­tott­ság bűn­tet­té­ben, ezért 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, 3.000.000 forint pénz­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a napok­ban hozott jog­erős íté­le­té­vel az egy­ko­ri pop­ze­nész első­fo­kú íté­le­tét azzal hagy­ta hely­ben, hogy az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek rész­ben helyt adva, vele szem­ben mint­egy 2.7 mil­lió forint bűn­cse­lek­mény során szer­zett összeg­re vagyon­el­kob­zást is elrendelt.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/sulyosabb-buntetest-inditvanyoz-az-ugyeszseg-a-szexmunkasokat-menedzselo-egykori-popenekes-es-tarsai-ellen-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye/