Főoldal » Hírek » Jogerősen elítélték a temetőben szexuális erőszakot elkövető férfit - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a sze­xu­á­lis erő­sza­kot elkö­ve­tő szen­te­si fér­fi­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés súlyosítását.

Az ügy­ben a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség emelt vádat. Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te sze­rint a férfi 2019-ben a test­vé­re 6 éves leány­gyer­me­két - aki ekkor a fel­ügye­le­te alatt állt - egy elha­gya­tott szen­te­si teme­tő­be csal­ta, majd sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta. A férfi még ugyan­eb­ben az évben a másik test­vé­ré­nek a 7 éves leány­uno­ká­já­val a gyer­mek szü­le­i­nek laká­sán szin­tén sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A bíró­ság a fér­fit 2 rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te és vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás vagy tevé­keny­ség gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kap­cso­lat­ba kerülhet.

Az íté­let ellen az ügyész­ség hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa, míg a véde­lem eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát és a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A másod­fo­kon eljárt Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ér­tett az ügyész­ség indít­vá­nyá­val, az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta, és a férfi bün­te­té­sét 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyo­sí­tot­ta. Az íté­let jogerős.